สระบุรี -​สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดโครงการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี (ชมคลิป)

สระบุรี -​สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดโครงการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี ณไร่หวานสนิทรีสอร์ทและค่ายลูกเสือตำบลท่ามะปราง​ อำเภอแก่งคอย​ จังหวัดสระบุรี

 

 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562เวลา10.00น. นายดุรงค์ฤทธิ์​ ศิริวัฒนพันธ์นายอำเภอแก่งคอยเป็น​ ประธาน มีนางรัชนี​ พิมพ์วงศ์​ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี​ กล่าววัตถุประสงค์ นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้นเมื่อ วันที่ 1 กรกฎาคม 2454


การเปิดค่ายอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของจังหวัดสระบุรี​ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการที่มีภารกิจที่สอดคล้องในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและฝึกฝนให้เยาวชนของชาติเป็นคนดี​ มีคุณธรรม​ โตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติและเป็นการสร้างเครือข่ายโรงเรียนลูกเสืออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ นำหลักสูตรลูกเสือรักธรรมชาติสิ่งแวดล้อม​

เป็นการขยายวงกว้างให้ควบคุมถึงทั่วจังหวัดเป็นพื้นฐาน รักษ์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยสำคัญการพัฒนาท้องถิ่น​ สู่เมืองสะอาด​ น่าอยู่กำหนดให้สถาบันศึกษาเป็นเป้าหมายในการร่วมโครงการและนำร่องให้เยาวชนและประชาชน ร่วมดูแลรักษา อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด เป็นการปลูกฝังจิตสำนึก ให้กับเยาวชนตระหนัก ถึงความสำคัญ โดยเฉพาะเยาวชนที่เป็นลูกเสือและเนตรนารีซึ่งเป็นพลังเยาวชนที่มีศักยภาพ ในการสร้างเสริมการทำงานด้านเครือข่ายสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปประธรรม เพราะลูกเสือและเนตรนารีเป็นผู้มีระเบียบ​ วินัย​ มีความซื่อสัตย์​ มีความเสียสละบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นอยู่เสมอ

การอบรมลูกเสืออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยลูกเสือพิเศษที่ได้การรับรองจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเมื่อปี 2552 เนื่องจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงศึกษาธิการลงนามข้อตกลงร่วมมือการพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมโดยเยาวชนกับขบวนการลูกเสือ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของคณะรัฐมนตรี ที่มีมติเห็นชอบ จึงได้จัดการอบรม โครงการลูกเสืออนุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้น
จังหวัดสระบุรีจึงได้จัดอบรมขึ้น มนวันที่ 19 ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ณไร่หวานสนิทรีสอร์ทและค่ายลูกเสือ จังหวัดสระบุรี

/ดำรงค์ ชื่นจินดา  รายงาน