ขอแสดงความยินดีพยาบาลดีเด่นประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีพยาบาลดีเด่นประจำปี 2562

 

โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นประจำปี 2562 ในสาขาต่างๆดังนี้
1.รางวัลผู้บริหารการพยาบาลและพยาบาลดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ ศาตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานองค์กรพยาบาลด้านการสร้างองค์กรปลอดบุหรี่
2. รางวัลพยาบาลดีเด่นของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเข็มเชิดชูเกียรติ ได้แก่


– รองศาตราจารย์ เจียรนัย โพธิ์ไทรย์ อดีตนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคเหนือ ได้รับรางวัลเกียรติคุณจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
– นางนภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นสาขาการบริการพยาบาล ประเภทผู้บริหารการพยาบาล


– รองศาตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นสาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล
– นายบำเหน็จ แสงรัตน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นสาขาการบริการพยาบาล ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล
– นายปรีชา มะโนยศ โรงพยาบาลเทิง จังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นสาขาการวิจัย/นวัตกรรมทางการพยาบาล


ซึ่งได้รับมอบรางวัลจากนายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ในเวทีการประชุมวิชาการพยาบาลเนื่องในวันพยาบาลสากล “พยาบาล : เสียงแห่งพลัง สู่สุขภาพดีถ้วนหน้า – Nurse: A Voice to Lead Health For All)” เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอร์รัลด์ กรุงเทพมหานคร