ควันหลงวันสงกรานต์ 2562 สโมสรลูกเสือนาวี

ควันหลงวันสงกรานต์ 2562 สโมสรลูกเสือนาวี

 


ในวันนี้ 28 เม.ย.62 พลเรือเอก สุ​วั​ช​ชัย​ เกษม​ศ​ุ​ข​ อดีตผู้บัญชาการทหารเรือลำดับที่ 26 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2540 – 30 กันยายน 2541) และอดีตนายกสโมสรลูกเสือ​นาวี ท่านที่​1 ได้เป็นประธานในการจัดงานเลี้ยง​พบปะสังสรรค์​และรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์​ ประจำปี 2562 ของสโมสรลูกเสือนาวี โดยมี พลเรือโท​ เชษฐา​ ใจ​เปี่ยม​ ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการ​สำ​นักงาน​ประสานภารกิจ​ด้าน​ความมั่นคง​กับ​กองอำน​ว​ยการ​รักษา​ความมั่นคง​ภายใน​ราช​อาณาจักร​ กองทัพเรือ​ เข้าร่วมงานฯ ดังกล่าว ณ ร้านอาหารผึ้งหลวง กทม.สโมสรลูกเสือนาวี เกิดขึ้นจากคณะก่อตั้งได้รวมตัวประชุมปรึกษาหารือกันมาตั้งแต่ก่อนปี 2537 ในครั้งนั้นสมาชิกได้ดำริจะก่อตั้งลูกเสือนาวีขึ้นโดยใช้ชื่อว่า  “สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสมุทร” มุ่งเฉพาะนักธุรกิจภาคเอกชน  ข้าราชการและผู้สนใจในกิจการลูกเสือสมุทร  ให้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจการลูกเสือในโรงเรียน

จนกระทั่งก่อนการเตรียมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 20 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ได้มีระเบียบข้อบังคับออกมาใหม่ในรูปของสโมสร โดยกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ได้ออกข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วย การก่อตั้งสโมสรลูกเสือ พ.ศ. 2545 และเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2545 พล.ร.ต. สมัคร หนูไพโรจน์  ผู้ริเริ่มโครงการมาตั้งแต่ต้น จึงได้ร่วมกับคณะกรรมการก่อตั้งประชุม และลงมติเชิญ พล.ร.อ. สุวัชชัย เกษมศุข อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นหัวหน้าคณะผู้ก่อตั้งและได้รายงานผลการประชุมการดำเนินการก่อตั้งสโมสรลูกเสือนาวี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 เสนอคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ จนได้รับอนุญาตและรับทราบการดำเนินงาน การก่อตั้งสโมสรลูกเสือนาวี จึงได้เริ่มก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2545

หลังจากการก่อตั้งแล้วกิจการของสโมสรลูกเสือนาวี ได้มีพัฒนาการเจริญก้าวหน้ามาตามลำดับ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมกับมวลสมาชิกในขั้นความรู้ทั่วไป ขั้นความรู้เบื้องต้น (BTC) และขั้นความรู้ชั้นสูงระดับผู้นำ (ATC)     โดยมีการฝึกอบรมหลักการของลูกเสือทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติทางทะเล รวม 3 วัน ซึ่งการฝึกอบรมขั้นความรู้ชั้นสูงระดับผู้นำ (ATC) ผู้เข้าอบรมทั้งหมดเป็นนักธุรกิจภาคเอกชน ข้าราชการและผู้ที่สนใจในกิจการลูกเสือสมุทรอาสา สมัครเข้ารับการฝึกและเป็นสมาชิกของลูกเสือนาวี อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สนองต่อวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกยึดมั่น และปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ เพื่อให้การช่วยเหลือการสร้างสรรค์สังคม ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการลูกเสือและกิจการของคณะลูกเสือแห่งชาติ

เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่กิจการของลูกเสือสมุทรให้แพร่หลาย เพื่อเสริมสร้างและพัฒนากิจการลูกเสือสมุทรให้เจริญก้าวหน้า โดยมุ่งให้สมาชิกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไปที่มีจิตใจเสียสละ เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของลูกเสือสมุทรและเพื่อส่งเสริมความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูล ทั้งด้านวิชาการ การฝึกอบรม ตลอดจนให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับลูกเสือสมุทร ดังนั้นการจัดงานเลี้ยง​พบปะสังสรรค์​และรดน้ำเพื่อขอพร เนื่องในวันสงกรานต์​ ประจำปี 2562 ของสโมสรลูกเสือนาวีในวันนี้ จึงเป็นการหวลรำลึกถึงอดีต การแสดงถึงความรักความสมัครสมัครสมานสามัคคี และความกตัญญูของผู้สูงอายุผู้อาวุโสที่ได้ร่วมก่อตั้งกันมาในอดีตอีกด้วย

นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี จ.ชลบุรี 0909535645