ผวจ.สุโขทัย จัดประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยกลุ่มที่2 (โซนเหนือ) (ชมคลิป)

ผวจ.สุโขทัย จัดประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยกลุ่มที่2 (โซนเหนือ)

 

เมื่อเวลา14.00น.วันที่25เม.ย. ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดครั้งที่4/2562 กลุ่มที่2 (โซนเหนือ) ประกอบด้วยอำเภอสวรรคโลก,ทุ่งเสลี่ยม,ศรีนคร,ศรีสัชนาลัย,และศรีสำโรง โดยมีนายสมชาติ ลิมปะพันธุ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสวรรคโลก อปท.เจ้าของโครงการ กล่าวต้อนรับ ในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตามแผนรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง ประจำปี2562 ตามตัวชี้วัด 6 ตัวชี้วัด

ประกอบด้วย1.การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ สร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะในหมู่บ้าน ชุมชน 2.หมู่บ้านหรือชุมชน มีการจัดการขยะอินทรย์ การจัดการขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ขยะอันตราย และการคัดแยกขยะตามประเภทอย่างถูกต้องตามแนวทางที่กำหนด 3.การจัดทำสัญลักษณ์ขยะแยกประเภทในหมู่บ้านหรือชุมชน 4.อปท.มีการจัดทำประกาศ เรื่องการเก็บ ขนขยะมูลฝอย 5.การจัดทำถังขยะแยกประเภทในที่สาธารณะ อย่างน้อย2ประเภท ได้แก่ขยะทั่วไปและรีไซเคิล 6.การจัดทำถังขยะครัวเรือน

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย