อบจ.ระยอง ร่วมกับ ม.บูรพา การสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นโครงการจ้างศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนา เป็นศูนย์การเรียนรู้อัจฉริยะเกษตรกร 4.0 และสถาบันผลิตช่างเทคนิคนวัตกรรม (ชมคลิป)

อบจ.ระยอง ร่วมกับ ม.บูรพา การสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นโครงการจ้างศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนา เป็นศูนย์การเรียนรู้อัจฉริยะเกษตรกร 4.0 และสถาบันผลิตช่างเทคนิคนวัตกรรม

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ สร้อยเพชร 2 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานในการเปิดงานสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นโครงการจ้างศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนา ศูนย์การเรียนรู้อัจฉริยะเกษตรกร 4.0 และสถาบันผลิตช่างเทคนิคนวัตกรรมโดยมี นายสมศักดิ์ เกตุสาคร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นผู้กล่าวรายงาน

ได้รับเกียรติจาก นายอุทาร พิชญาภรณ์ เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมี รศ.ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ หัวหน้าโครงการฯ ดร.ขจรศักดิ์ เจ้ากรมทอง ที่ปรึกษาโครงการฯ และคณะทีมที่ปรึกษาโครงการฯ จากมหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์เอนก ชมวงษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดร.เบญจวรรณ ชิวปรีชา มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์พงศ์พัฒน์ สิงห์ศรี ที่ปรึกษาด้านเกษตร ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม และคณะที่ปรึกษาฯ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากร

​การสัมมนาครั้งนี้เป็นการสัมมนาครั้งที่ 2 ซึ่งได้มีการจัดสัมมนาครั้งที่ ที่ 1 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 –12.00 น. ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำดอกกราย จังหวัดระยอง การสัมมนาครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลการศึกษาโครงการจ้างศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้อัจฉริยะเกษตรกร 4.0 และสถาบันผลิตช่างเทคนิคนวัตกรรม ทั้งนี้เพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมและการปรับตัวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนั้น จังหวัดระยองจะต้องเตรียมการสื่อสารไปยังภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดความตื่นตัวและการรับรู้ถึงผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบเกี่ยวกับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้น

พร้อมกันนั้นควรจะวางโครงสร้างด้านการศึกษา เช่น แนวทางการศึกษารูปแบบสถานศึกษารองรับการขยายตัวด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรม รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
สำหรับงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นในวันนี้ ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญ เพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็น ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะต้องให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้วย

 

ชมรมหนังสือพิมพ์และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน