ศรชล.เขต 1 ประชุมผู้บริหารระดับสูง เพื่อยกระดับเป็นศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ศรชล.เขต 1 ประชุมผู้บริหารระดับสูง เพื่อยกระดับเป็นศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

 


ในวันนี้ 21 ธ.ค.61 ที่โรงแรม เอ-วัน เดอะรอยัลครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประ โยชน์ของชาติทางทะเล เขต 1 (ผบ.ทรภ.1/ผอ.ศรชล.ขต 1 ) เป็นประธานการประชุม ศรชล. เขต 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมศุลกากร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้แทนจังหวัดต่างๆ ใน ศรชล.เขต 1 ตลอดจนหน่วยงานเอกชนในพื้นที่รับผิดชอบของ ศรชล.เขต 1 (อ่าน สอน-ชน เขต 1) เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน


พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1ในฐานะ ผอ.ศรชล.เขต 1 กล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้ เป็นการชี้แจงนโยบายการปฏิบัติของ ศรชล. เขต 1 ที่จะยกระดับเป็น “ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล” โดยจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยการสนธิกำลังทางเรือ สนธิกำลังพล และมีการเตรียมการหลายด้าน ซึ่งเป็นความท้าทายที่ทุกภาคส่วนในหน่วยงานภายใต้ ศรชล.(เดิม) ต้องก้าวข้ามแนวความคิดในการปฏิบัติงานในรูปแบบเดิม มาเป็นแนวคิดในการปฏิบัติงานแบบบูรณาการทรัพยากรของประเทศ อาศัยการผนึกกำลังบุคลากรและทรัพยากรให้มีส่วนร่วมแบบบูรณาการอย่างแท้จริง เสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานหลักและรองในการป้องกันแก้ไขปัญหา

และช่วยเหลือประชาชน ทั้งจากภัยคุกคามและปัญหาที่ส่งผลต่อความมั่นคงต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์สุดท้ายที่ต้องการ ได้แก่ “ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” อีกทั้งยังเป็นการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อรับทราบการดำเนินการ ตลอดจนปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้อง จากหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลในการปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ 2562 ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ ศรชล.เขต 1 ได้อย่างแท้จริง


โดยแนวทางการปฏิบัติในปี งบประมาณ 2562 ประกอบด้วย การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการยกระดับโครงสร้างเป็นศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ดำรงการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาในการป้องกันยับยั้งและขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุมและการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานภาคประมง ตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้ถึงสถานการณ์ความปลอด
ภัยและความมั่นคงทางทะเล ให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้รับทราบ โดยใช้ประโยชน์จากการสื่อสาร สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ สื่อระหว่างประเทศ รวมถึงระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายทุกประเภท


ในส่วนของศูนย์ควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล กรมเจ้าท่า ได้กล่าวถึง กรณีเรือภัทรมารีน 6 บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 72 ตู้ จมในทะเล อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อ 13 มิ.ย.61 ที่ผ่านมานั้น ล่าสุดได้สามารถเก็บกู้เรือขึ้นมาได้ พร้อมตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 46 ตู้ คงเหลือจมอยู่ในทะเล จำนวน 46 ตู้ ซึ่งขณะนี้ทาง กรมเจ้าท่า และ ศรชล.เขต 1 ได้เร่งรัดให้มีการเก็บกู้ต่อไปแล้ว คาดว่าจะสามารถเก็บกู้ตู้คอนเทนเนอร์ที่เหลือได้ทั้งหมดในเร็วๆ นี้

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี 0909535645