รมว.พม. เปิดงานวันคนพิการสากล จ.อุดรธานี 2561 พร้อมลงพื้นที่ จ.หนองคาย ขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมแบบบูรณาการของคนทุกช่วงวัย

รมว.พม. เปิดงานวันคนพิการสากล จ.อุดรธานี 2561 พร้อมลงพื้นที่ จ.หนองคาย ขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมแบบบูรณาการของคนทุกช่วงวัย

 

วันนี้ (12 ธ.ค. 61) เวลา 10.30 น. ที่ศาลเจ้าปู่ – ย่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิด “งานวันคนพิการสากลจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2561” พร้อมมอบรางวัลคนพิการต้นแบบจังหวัดอุดรธานีและเกียรติบัตรแก่สถานประกอบการ ที่มีการจ้างงานดีเด่น จากนั้นเดินทางไปลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการและการพัฒนาสังคมแบบบูรณาการของคนทุกช่วงวัย ณ วัดอรัญญิกกาวาส (วัดน้อย) อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

พลเอก อนันตพร กล่าวว่า ด้วยองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล ซึ่งประเทศสมาชิกได้ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับคนพิการและเปิดโอกาสให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์ เป็นธรรม เสมอภาค และเท่าเทียมกัน สำหรับประเทศไทย ได้ขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคนพิการสากลอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงจังหวัดอุดรธานี ได้มีการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวันคนพิการสากล อีกทั้งเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดอุดรธานี สร้างความตระหนักและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่เป็นธรรม เสมอภาค และเท่าเทียมกัน นำไปสู่สังคมที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

พลเอก อนันตพร กล่าวต่อไปว่า “งานวันคนพิการสากลจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2561” ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ 1) การมอบรางวัลคนพิการต้นแบบจังหวัดอุดรธานี จำนวน 4 ราย 2) การมอบเกียรติบัตรแก่สถานประกอบการที่มีการจ้างงานคนพิการดีเด่น จำนวน 1 แห่ง 3) การมอบเงินทุนกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการและผู้ดูแล จำนวน 10 ราย 4) การมอบเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 5 ราย 5) การมอบรถวีลแชร์ให้กับคนพิการทางการเคลื่อนไหว จำนวน 5 คัน จากมูลนิธิพันธกิจเพื่อการพัฒนา และ 6) การมอบรถโยกให้กับคนพิการทางการเคลื่อนไหว จำนวน 5 คัน จากสมาคมคนพิการจังหวัดอุดรธานี นอกจากนี้ ยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการขับเคลื่อนงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ในพื้นที่ ได้แก่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) และนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.)

พลเอก อนันตพร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีแล้ว ตนยังได้เดินทางไปลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการและการพัฒนาสังคมแบบบูรณาการของคนทุกช่วงวัยของหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย อีกทั้งยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 3 ราย ได้แก่ รายที่ 1 นายสัญญา ทองแสน อายุ 69 ปี ได้รับการช่วยเหลือด้วยบ้านน้อยพอเพียงในโครงการพัฒนาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและวัฒนธรรม รายที่ 2 นางทองวัน นาคสุวรรณ์ อายุ 79 ปี ได้รับการช่วยเหลือด้วยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุ และ รายที่ 3 นางหอม ศิลาทอง อายุ 71 ปี ได้รับการช่วยเหลือด้วยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำหรับคนพิการ

“นอกจากนี้ มีการประชุมเพื่อรับฟังรายงานผลการขับเคลื่อนงานการพัฒนาสังคมแบบบูรณาการของคนทุกช่วงวัย โดย นายบรรณรัตน์ เก่งกสิกิจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย (พมจ.หนองคาย) กล่าวรายงาน ณ วัดอรัญญิกกาวาส (วัดน้อย) ตำบลหนองสองห้อง จังหวัดหนองคาย ทั้งนี้ ตำบลหนองสองห้องเป็นตำบลที่มีการขับเคลื่อนงานบูรณาการทุกช่วงวัย และประสบผลสำเร็จจนได้รับรางวัลมากมาย อาทิ คนพิการต้นแบบจังหวัดหนองคาย ปี 2559 สภาเด็กและเยาวชนต้นแบบ ปี 2560 ผู้สูงอายุดีเด่น สาขา ภูมิปัญญา ปี 2559 ผู้สูงอายุดีเด่น สาขา จิตอาสา ปี 2560 ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปดีเด่น และโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบจังหวัดหนองคาย ปี 2561 จากนั้น มีการมอบบ้านพอเพียงชนบท จำนวน 150 หลัง และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานจากชาวชุมชนตำบลหนองสองห้อง” พลเอก อนันตพร กล่าวในตอนท้าย