เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ นครแม่สอด อากาซา เกมส์

เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ นครแม่สอด อากาซา เกมส์

 


ที่ห้องประชุมโกเมน ชั้น3 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ นครแม่สอด อากาซา เกมส์ โดยมี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ที่ปรึกษานายก สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ผู้อำนวยการหัวหน้าฝ่ายกองงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลและตัวแทนสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ การรับรองวาระการประชุมครั้งที่ผ่านมา


การเสนอเรื่องเพื่อการพิจารณาถึง ความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมรองรับการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 การเดินทางเข้าศึกษาดูงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี และสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย การเตรียมความพร้อมของสนามที่ใช้ทำการแข่งขัน การติดต่อขอรับการสนับสนุนสปอนเซอร์ จากหน่วยงานต่างๆทั้งทางภาครัฐและเอกชน เช่นอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์จับเวลา การประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดตาก และพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน

เรื่องการจัดกิจกรรมต่างๆในท้องถิ่น ช่วงที่มีการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 เช่นตลาดไนท์บาร์ซ่าและถนนคนเดิน เรื่องโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด เรื่องการพิจารณาจ้างเหมาบริการ เพื่อดูแลสนามกีฬา 5 อำเภอชายแดนนานาชาติ อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์นครแม่สอด ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ เรื่องการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ การกำหนดรายละเอียดต่างๆของการแข่งขัน และเรื่องอื่นๆ

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก