“อำเภอแม่สาย ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว”โครงการจิตอาสา”เราทำ ความดี ด้วยหัวใจ”ปรับภูมิทัศน์ถนนคลองชลประทานแม่สาย” (ชมคลิป)

“อำเภอแม่สาย ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว”โครงการจิตอาสา”เราทำ ความดี ด้วยหัวใจ”ปรับภูมิทัศน์ถนนคลองชลประทานแม่สาย”

 

 

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา นาย สมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สายได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมอาสา”เราทำ ความดี ด้วยหัวใจ”ที่ถนนหน้าคลองชลประทานอำเภอแม่สายโดยมีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอแม่สาย ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงราย ทหาร เทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอร่วมกิจกรรมจำนวนมากสำหรับกิจกรรมจิตอาสา”เราทำ ความดี ด้วยหัวใจ”จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนจิตอาสาร่วมกันทำกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชนของตนเองให้เกิดความเข็มแข็งและยั่งยืนโดยกำหนดจัดกิจกรรมเก็บเศษขยะทำความสะอาดโดยรอบถนนคลองชลประทานเพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามสะอาดเรียบร้อยด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรที่จะปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์และทำความดี

จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดตั้งโครงการจิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ”ขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนชาวไทยแสดงพลังจิตอาสาร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆเพื่อส่งเสริมการสร้างสังคมของคนดีเชิดชูคนทำดีที่คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนโดยบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเขตชุมชนปัญหาการจราจรและอื่นๆนาย สมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สาย กล่าวว่าเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้พี่น้องประชาชนชาวอำเภอแม่สายได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์และทำความดีร่วมกันจึงกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา”เราทำ ความดี ด้วยหัวใจ”ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแถวถนนคลองชลประทานอำเภอแม่สายให้สะอาดสวยงามต่อไป

สันติ วงศ์สุนันท์/ภาพ/ข่าว/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดเชียงราย