การสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นโครงการจ้างศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ อัจฉริยะเกษตรกร 4.0 และสถาบันผลิตช่างเทคนิคนวัตกรรม เพื่อรองรับการพัฒนาEEC (ชมคลิป)

การสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นโครงการจ้างศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ อัจฉริยะเกษตรกร 4.0 และสถาบันผลิตช่างเทคนิคนวัตกรรม เพื่อรองรับการพัฒนาEEC

 

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2661 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดําริ อ่างเก็บน้ำดอกกราย จังหวัดระยอง
นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาฯ นายสุรินทร์ แสงทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผศ.อุทาร พิชญาภรณ์ เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นางสาวทิพย์อาภา ยลธรรม์ธรรม ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมงานใน “โครงการจ้างศึกษา ความเหมาะสมในการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้อัจฉริยะเกษตรกร 4.0 และสถาบันผลิตช่าง เทคนิคนวัตกรรม” ครั้งนี้เป็นจำนวนมาก โดยมี รศ.ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา อาจารย์เอนก ชมวงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม คณะที่ปรึกษาฯ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากรฯ

เนื่องด้วยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2558 มีมติเห็นชอบในหลักการ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) และเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 รับทราบมติคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาพื้นที่ในเขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบในหลักการแผนงานพัฒนา ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ.2560-2564) เพื่อให้รองรับนโยบายของรัฐบาล ที่จะดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่จังหวัดระยอง การเตรียมความพร้อมด้านแรงงานใน สาขาเฉพาะด้าน อาทิ อุตสาหกรรมการซ่อมบารุงเครื่องบิน อุตสาหกรรมยานยนต์ ออโตเมชั่น ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent-AI) หุ่นยนต์ เป็นต้น

ทั้งในด้านความรู้ ทักษะและฝีมือ เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดแรงงานในอนาคต นอกจากนโยบายการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออกในมิติด้านอุตสาหกรรมแล้ว จำเป็นต้องมีการพัฒนาในมิติด้านเกษตรกรรมและ การท่องเที่ยวร่วมด้วยจึงมีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในพื้นที่ให้มีความ ทันสมัย เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ในทุกมิติ ทั้งในเรื่องการวางแผน การเพาะปลูก การขนส่ง ผลผลิตและการตลาด รวมถึงการพัฒนาการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ เพื่อยกระดับการเป็นเกษตรกร 4.0 และออกแบบผลิตภัณฑ์การเกษตรและเกษตรแปรรูปและ ออกแบบระบบขนส่งผลิตภัณฑ์การเกษตรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ จากแผนการรองรับ การพัฒนาและส่งเสริมนโยบายภาครัฐดังกล่าว ควรมีการพัฒนาและจัดตั้งศูนย์รู้อัจฉริยะ เกษตรกร 4.0 เพื่อเป็นแหล่งความรู้ ความช่วยเหลือและการสนับสนุนเกษตรกรอย่างได้ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ


องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเป็นหน่วยงานหลักสาคัญในพัฒนาพื้นที่ซึ่งมี ภารกิจตามกฎหมายในการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายภาครัฐได้เล็งเห็นถึงศักยภาพในการ พัฒนาพื้นที่จังหวัดระยองจึงมีแนวคิดในการใช้ที่ดินของกรมธนารักษ์ในการพัฒนาพื้นที่โดยได้
/ดำเนินการ
ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดาเนินการโครงการพัฒนาเกษตร สมัยใหม่ในศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดาริ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วน จังหวัดระยอง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สานักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขต กาแพงแสน


จากเหตุผลและความสาคัญดังกล่าวได้มีการศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนา เป็นศูนย์การเรียนรู้อัจฉริยะเกษตรกร 4.0 และสถาบันผลิตช่างเทคนิคนวัตกรรม โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ และศึกษาศักยภาพในการพัฒนาสถาบันผลิตช่างเทคนิคนวัตกรรม แนวคิดและกำหนดรูปแบบองค์ประกอบของการพัฒนาโครงการ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี อัจฉริยะเพื่อพัฒนาสถาบันการศึกษาผลิตช่างเทคนิคนวัตกรรม กำหนดรูปแบบการจัดวางผังพื้นที่ ภูมิทัศน์ และกิจกรรมการดำเนินสถาบันผลิตช่างเทคนิคนวัตกรรม เพื่อรองรับการพัฒนา ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดแรงงาน สภาพแวดล้อม และประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง
สำหรับงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นในวันนี้ ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญ เพื่อ ชี้แจง สร้างความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการฯ คือเป็น กระบวนการที่จะต้องให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการให้ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้วย

ชมรมหนังสือพิมพ์และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน