โรงเรียนสรรพวิทยาคม จ.ตาก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 -2565

โรงเรียนสรรพวิทยาคม จ.ตาก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 -2565

 


ที่ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสรรพวิทยาคม เขตเทศบาลนครแม่สอด นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม
เชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของโรงเรียนสรรพวิทยาคม
ปีการศึกษา 2562 – 2565 โดยมีนาย จักกฤษณ์ เรืองปรีชา ครู คศ.2 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ นโยบาย แผนและงบประมาณเป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการ
กำหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะปานกลางหรือแผนกลยุทธ์ พุทธศักราช 2562-2565
โดยใช้กระบวนการ SWOT Analysis (อ่านว่า สะ- วอท–อะ– นา – ละ –สิด) และเพื่อเป็นกรอบ

 


ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ของโรงเรียนสรรพวิทยาคม ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563-2565
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสรรพวิทยาคมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน ผู้แทนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรศาสนา ผู้แทนนักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโรงเรียนทุกฝ่าย รวมทั้งสิ้นจำนวน 264คน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อให้โรงเรียนสรรพวิทยาคมสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาไป ในแนวทางที่ถูกต้อง ทั้งนี้ในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสรรพวิทยาคม ที่ผ่านมาได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน พัฒนาผู้เรียน ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน และให้ทันสมัยต่อสภาวะโลกปัจจุบัน มีความเจริญก้าวหน้าตามเจตนารมณ์ของมาตรฐานการศึกษาชาติ เป็นคนดีคนเก่งและ อยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข/////////////////////


ภาพ/ข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก