นครศรีธรรมราช – จัดพิธีเปิดหมู่บ้านทำมาค้าขาย กลุ่มทอผ้าบ้านตรอกแค (ชมคลิปคลิกๆ)

นครศรีธรรมราช – จัดพิธีเปิดหมู่บ้านทำมาค้าขาย กลุ่มทอผ้าบ้านตรอกแค

 

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.30 – 11.30 น. นายสกล จันทรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และหัวหน้าส่วนราชการ ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ประกอบการชุมชน สื่อมวลชน และผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดหมู่บ้านทำมาค้าขาย “กลุ่มทอผ้าบ้านตรอกแค” ณ ที่ทำการกลุ่มทอผ้าบ้านตรอกแค ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
นางสาวภาวิไล คำเพ็ง ผอ.สำนักสารสนเทศและแผนงานการค้าในประเทศ กรมการค้าภายใน เปิดเผยว่ากรมการค้าภายใน มีภารกิจในด้านต่าง ๆ หลายประการ โดยหนึ่งในหน้าที่รับผิดชอบของกรมการค้าภายในคือ การเสริมสร้างประสิทธิภาพการค้าภายในประเทศ โดยกํากับดูแล จัดระบบ ส่งเสริม และพัฒนาการค้าการตลาดภายในประเทศให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีพันธกิจเพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาด กลไกตลาด

และเครื่องมือทางการตลาด เพื่อสร้างโอกาสและขีดความสามารถการแข่งขันในการประกอบธุรกิจทุกระดับ ประกอบกับขยายช่องทางการจำหน่ายและพัฒนาให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ให้เป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น และส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนของการผลิตและบริการ ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ เพื่อรองรับปริมาณความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงแนวทางความต้องการของผู้บริโภค
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการชุมชนจึงต้องมีการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชน
กรมการค้าภายจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านทำมาค้าขาย ภาคใต้ขึ้น โดยกลุ่มทอผ้าบ้านตรอกแคเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ในโครงการ ปี 2561 นี้
ที่ปรึกษาโครงการหมู่บ้านทำมาค้าขาย ได้แก่ บริษัท โพธิศิรินทร์ ไทยคอนซัลแต๊นท์ จำกัด และได้มีการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มทอผ้าบ้านตรอกแค ในด้านต่างๆ มาระยะหนึ่ง เช่น การจัดการอบรมเพิ่มทักษะทางด้านการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการชุมชน การอบรมการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย และการทำสต๊อคสินค้า (Stock) การอบรมด้านการแปรรูปผ้าขาวม้าเพิ่มมูลค่าผ้าขาวม้าทอมือ การส่งเสริมการทำบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน เป็นต้น

นายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เผย กลุ่มทอผ้าบ้านตรอกแค เป็นกลุ่มที่อนุรักษ์และสืบสานการทอผ้าพื้นเมือง ได้แก่ ผ้ายกเมืองนคร ซึ่งเป็นผ้าพื้นเมืองประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช การทอผ้ายกเมืองนครนั้นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญที่ต้องสืบต่อกันจากรุ่นสู่รุ่น เป็นภูมิปัญญาที่ต้องอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่กับเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งนอกจากผ้ายกเมืองนครแล้วยังมีผ้ายกดอก และผ้าขาวม้า ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพของกลุ่ม ซึ่งปัจจุบันการประกอบธุรกิจทางด้านผ้าทอมือมีการแข่งขันที่สูงมากขึ้น จึงต้องมีการวางแผนการจัดการธุรกิจ รวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ ทั้งในส่วนของการผลิตและบริการ ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ เพื่อรองรับปริมาณความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงแนวทางความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง ชุมชนจึงควรสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการจัดการธุรกิจต่าง ๆ ให้มากขึ้น เช่น ด้านการผลิตและการบริการ นวัตกรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมที่โดดเด่นของชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว ซึ่งจะนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้การบริโภคภายในประเทศ และเศรษฐกิจท้องถิ่นเป็นตัวขับเคลื่อน
ผมเชื่อมั่นว่า โครงการดังกล่าวจะทำให้เศรษฐกิจในชุมชนมีความเข้มแข็ง มีรายได้ต่อการดำรงชีพ และกระตุ้นให้เกิดการสร้างมูลค่าทางการค้าในประเทศ ทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีความเข้มแข็งจากระดับฐานรากอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ธนากร โกศลเมธี ศูนย์ข่าวภาคใต้ 0818923514