รองอธิบดี สค. มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ จากศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดเชียงราย

รองอธิบดี สค. มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ จากศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดเชียงราย

 


เมื่อวันพุธที่ 26 ก.ย.61 นางพัชรี อาระยะกุล รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร วุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ จากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย จำนวน 260 คน โดยมีผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย (นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน) กล่าวรายงานพร้อมนำเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมจากศูนย์ฯ เชียงราย


ทางด้าน นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลด้านลดความเลื่อมล้ำ และสร้างความเท่าเทียมในเรื่องของสิทธิและรายได้ โดยมอบหมายให้ศูนย์ฯ เชียงราย ซึ่งเป็น 1 ใน 8 แห่ง ที่ดำเนินการดูแลประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือ (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และ อุตรดิตถ์) หากมีปัญหาเรื่องการเรียน ค่าใช้จ่าย ว่างงาน ไม่มีอาชีพ ศูนย์ฯ เชียงราย เปิดรับสมัครฝึกอบรมอาชีพ

โดยมีอาหาร และที่พักให้ฟรีตลอดหลักสูตร มีทั้งหลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน 3 เดือน และหลักสูตร 6 เดือน ได้แก่ การทำขนมไทย ตัดผมชาย นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชม. การทำกาแฟและเครื่องดื่ม ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชม. เสริมสวยตรี การตัดเย็บเสื้อผ้า ดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก (บริบาล) โรงแรมและบริการ ตลอดจนรวมกลุ่มไม่น้อยกว่า 20 คน ฝึกอาชีพในชุมชนตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว โดยผู้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียด โทรศัพท์หมายเลข 053-723950, 081-9616676 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)


ปฏิญญา เรือนงาม ข่าว/ภาพ