โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จัดงานวันเกษียณอายุราชการปี 2561 ให้กับคุณครูและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการในปีนี้จำนวน 10 คน

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จัดงานวันเกษียณอายุราชการปี 2561 ให้กับคุณครูและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการในปีนี้จำนวน 10 คน

 


ในวันนี้ที่ 21 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ได้จัดกิจกรรม “เกษียณเกษมศานต์…ร้อยใจอนุบาล…นิรันดร “จัดงานเกษียณอายุราชการให้กับผู้บริหารและคุณครูจำนวน 10 ท่าน ณ หอประชุมรัตนินสโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ มีนักเรียนและคุณครูเข้าร่วมกิจกรรมเกือบ
600 คน ซึ่งกิจกรรมในภาคเช้าเป็นการแสดงมุทิตาจิต ระหว่างนักเรียนกับคุณครูโดยมีตัวแทนนักเรียน และนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับคุณครูที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ มีดังนี้


1.นางศรินทิพย์ งามนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 2.นายศุภชัย แย้มฉาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 3 นางพรทิพย์ คะชา 4.นายปัญญา เกตุแก้ว 5.นางอัญชลี จันกลิ่น 6.นางลภัสสุกานต์ สิมพลีวงศ์ 7.นางวัลภา เด่นดวง 8.นายดำรัส บุญพิเชฐ 9.นางสมบูรณ์ อรรถเสนาและ 10 .นางสาวจิรมัย ศิริทัพ หลังจากนักเรียน ได้มอบ พวงมาลัยดอกไม้ให้ผู้บริหารและคุณครูแต่ละท่าน เสร็จสิ้นแล้ว คุณครูผู้เกษียณก็ได้กล่าวขอบคุณ แก่ผู้ร่วมกิจกรรม

นายบุญฤทธิ์ ตรุษลักษณ์ภาพ/ข่าว

กณต ทาทิพย์ รายงาน