ปปส.ภาค๑ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรอาสาป้องกันยาเสพติด (ชมคลิปคลิกๆ)

ปปส.ภาค๑ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรอาสาป้องกันยาเสพติด

 

เมื่อวันที่ 20-21 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ เดอะไพน์รีสอร์ท อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดย ปปส.ภาค๑ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาป้องกันยาเสพติด โดยมีนายอโศก สารคำ ปลัดอาวุโสอำเภอ สามโคก, นายนวัต บุญธรักษา รักษา ปลัดอำเภอปกครองชำนาญการพิเศษอำเภอสามโคก, นายปลื้ม นับถือบุญ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์พัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี, นายณเรศ คุชิตา ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดปทุมธานีและหัวหน้าทีมวิทยากรฟ้าหลังฝนคนปทุมธานี, พันจ่าอากาศเอกปัญญา สุดศิลา ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินภาค๑, ว่าที่ร้อยตรีหญิงสรินทร โมฬีพันธ์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ, นางสาวมัชฌิมา คงเมือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และเครือข่าย กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี อีก 5 อำเภอเข้าร่วมงานในครั้งนี้

ส่วนภายในงานนายอโศก สารคำ ปลัดอาวุโสอำเภอ สามโคก ได้กล่าวเปิดงานและให้โอวาทชี้แนะชี้นำเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่ของอาสาชุมชนป้องกันยาเสพติดจังหวัดปทุมธานี ต่อจากนั้นได้แบ่งสมาชิก จำนวน 60 คน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มเพื่อให้ความรู้ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดและป้องกันยาเสพติด แบบสันติวิธีเพื่อนำไปปรับใช้ในชุมชนของแต่ละคนต่อไป ด้านนายณเรศ คุชิตา ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดปทุมธานีและหัวหน้าทีมวิทยากรฟ้าหลังฝนคนปทุมธานี กล่าวว่าด้วยเครือข่ายวิทยากรกระบวนการอาสาฟ้าหลังฝนคนปทุมธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปปส.ภาค๑ ให้ดำเนินโครงการอบรมหลักสูตรอาสาชุมชนป้องกันยาเสพติดขึ้น โดยมีอาสาชุมชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจถึงโทษภัยของปัญหายาเสพติดและบทบาทหน้าที่การมีส่วนร่วมของอาสาชุมชนป้องกันยาเสพติด (อ.ช.ป.) ตลอดจนการขับเคลื่อนเครือข่ายป้องการยาเสพติดระดับหมู่บ้านและชุมชน ด้วยการสร้างอุดมการณ์ขยาย 1 ต่อ 10 หรือมากกว่าให้ควบคุมพื้นที่ด้วยความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน