ชุมพร – สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดชุมพร ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ์ระดับประเทศ (ชมคลิปคลิกๆ )

ชุมพร – สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดชุมพร ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ์ระดับประเทศ

 

วันที่ 15 กันยายน 2561 สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดชุมพรได้รับโล่เชิดชูเกียรติ์ ในการคัดเลือกสมาคม
หรือชมรมทั่วประเทศ 77 จังหวัด.สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดชุมพร ได้รับคัดเลือกเป็นสมาคมดีเด่นแห่งชาติ เป็นที่อันดับ 1 จาก 77 จังหวัด ขอแสดงความยินดีกับ นางยุพา สุภอมรพันธุ์นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดชุมพรนายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชน จ ชุมพร ได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจสนับสนุนสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดชุมพรจนได้การคัดเลือกเป็นสมาคมดีเด่นแห่งชาติ เป็นที่อันดับ 1 ของประเทศไทยในวันนี้


ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้ ท่านผู้หญฺิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา เป็นผู้พระองค์ไปในงานร้อยดวงใจแม่ ถวายแด่แม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561 ซึ่งสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา

และเพื่อแสดงความยินดีกับแม่ดีเด่นแห่งชาติที่ได้รับพระราชทานรางวัลแม่ดีเด่นประจำปี 2561 จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติฯ สมาคม และชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดทั่วประเทศ โดยวันนี้ มีการมอบโล่เกียรติคุณแก่สมาคม และชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด ที่มีผลงานดีเด่น และมอบเงินทุนช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้ ที่ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน


ธนากร โกศลเมธี รายงาน 0818923514 ชุมพร