นายกวิรัตน์ ลายลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี 2561

นายกวิรัตน์ ลายลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี 2561

 


เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณห้องประชุม อบต.คูบางหลวง ชั้น 3 ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี 2561 โดยมีนายกวิรัตน์ ลายลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง ประธานในพิธี พร้อมด้วยนางทองใบ ใจมั่น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง, นายณเรศ คุชิตา ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดปทุมธานีและหัวหน้าทีมวิทยากรฟ้าหลังฝนคนปทุมธานี, ประชาชนในพื้นที่พนักงาน บริษัทและเด็กนักเรียน ส่วนภายในนายณเรศ คุชิตา ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดปทุมธานีและหัวหน้าทีมวิทยากรฟ้าหลังฝนคนปทุมธานี ได้มาให้ความรู้และถ่ายทอดเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด ชี้แนะการป้องกันแก้ปัญหาของยาเสพติด

ด้านนางทองใบ ใจมั่น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง กล่าวว่าด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง มีกิจกรรมการป้องกันแก้ไขปํญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นนโยบายของภาครัฐ มอบหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ง ดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การนำผู้เสพเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ฝึกอาชีพให้ผู้ที่ผ่านการบำบัด ตลอดจนการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยง กลุ่มผู้เสพ การฝึกอาชีพหลังจากผ่านการบำบัด มีศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด อบต.คูบางหลวง เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับเครือข่ายต่างๆ อาทิเช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กองร้อยรักษาความสงบในพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้ว 25 ตาสับปะรดตัวแทนสมาชิกสภา อบต.คูบางหลวง ตัวแทนชุมชน ผู้ใหญ่บ้านกำนัน โรงเรียนในพื้นที่ และ รพ.สต. เพื่อในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน