โครงการ “English we like 2018 “ติวเข้มข้อสอบ GAT ENG นักเรียน ม.6

โครงการ “English we like 2018 “ติวเข้มข้อสอบ GAT ENG นักเรียน ม.6

 

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “ English We Like 2018” ปีที่ 10 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ โดยมีนายกฤตภัค สุธนวรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ถุงสตังส์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวรายงาน ณ.โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัด สุพรรณบุรี เพื่อเพิ่มพูนความรู้และฝึกฝนทักษะนอกเหนือจากในบทเรียนและนอกห้องเรียน ติวข้อสอบ GAT ENG นักเรียนมัธยมปลาย ม6.นักเรียนเข้าร่วม 380 คน

นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า การจัดโครงการ “ English We Like 2018” ปีที่ 10 โดยบริษัท ถุงสตังส์ กรุ๊ป จำกัด เป็นการสอนภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมและเกม ที่เป็นการสื่อสาร เทคนิค การพูดภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเปิดโอกาสให้นักเรียนทั่วประเทศ สามารถเข้าร่วมติวกับโครงการได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านช่องทางหลากหลายและเข้าถึงทุกพื้นที่ในประเทศไทย

นับเป็นการสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงการติว เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างแท้จริงสิ่งสำคัญที่สุด คือ ทุกคนจะมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมที่มีคุณค่า ภายใต้บรรยากาศ ที่สนุกสนาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ

ขอขอบคุณบริษัท ถุงสตังส์ กรุ๊ป จำกัด ที่ได้ดำเนินการจัดโครงการ “ English We Like 2018” ในครั้งนี้ ขอให้นักเรียนทุกคนได้ตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้ และฝึกปฏิบัติให้เต็มศักยภาพของตนเอง และหวังว่าการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ

ด้านนายกฤตภัค สุธนวรกุล ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ถุงสตังส์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า โครงการ “ English We Like 2018” ปีที่ 10 โดยมี บริษัท ถุงสตังส์ กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโครงการนี้ขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ 2552 ในวันนี้ และได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและพัฒนาภาษาอังกฤษของเด็กและเยาวชน จึงได้จัดโครงการ “ English We Like 2018”กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เป็นการติวข้อสอบ GAT ENG นักเรียน ชั้น ม.6มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 380 คน

ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้และฝึกฝนทักษะนอกเหนือจากในบทเรียนและนอกห้องเรียน และ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีเทคนิคในการจำ GAT – English for Life เพื่อให้เด็กที่เข้าร่วมโครงการมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ฝึกให้มีความกล้าในด้านการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น เพื่อนำไปต่อยอดในอนาคตต่อไป

โครงการ “ English We Like 2018” ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เรียนรู้อย่างสนุกสนานผ่านการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ เช่น เกม เทคนิคการจำ โดยนำข้อสอบปีที่ผ่านมาเป็นตัวอย่าง สอนเทคนิคการทำข้อสอบ GAT อีกด้วย ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท กู้ดวินฟู้ดส์ โปรดักส์ (ตูมตาม) บริษัทไทยเพรซิเดนท์ จำกัด มหาชน (โฮมมี่) บริษัทเอเพ็ก ฟู้ดส์ (นมอัดเม็ดมอร์มิลล์) บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด และบริษัท อุดมพานิช คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (เครื่องเขียน STABILO )อีกด้วย

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่