ชุมพร-จัดมหกรรมกีฬา-กรีฑา นักเรียน นักศึกษา หวังพัฒนาพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน ให้ รู้จักรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย แก้ความขัดแย้งทางการเมืองอย่างยั่งยืน (ชมคลิปคลิกๆ )

ชุมพร-จัดมหกรรมกีฬา-กรีฑา นักเรียน นักศึกษา หวังพัฒนาพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน ให้ รู้จักรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย แก้ความขัดแย้งทางการเมืองอย่างยั่งยืน

 

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร นายสุพล จุลใส นายก อบจ.ชุมพร นายวินัย กรานมูล ประธานเครือข่าย ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัทธยมศึกษาจังหวัดชุมพร นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร นายนพพร อุสิทธ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชุมพร นายสมชาย เสมมณี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร นายสุกิจ ศรีแก้ว ผอ.กกท.จ.ชุมพร และนักกีฬากว่า 5,000 คน ได้ร่วมพิธีเปิด โครงการแข่งขันกีฬามัธยมศึกษาจังหวัดชุมพร ประจำปี 2561 และมหกรรมกีฬา-กรีฑา นักเรียน นักศึกษา จังหวัดชุมพร ประจำปี 2561
นายสมชาย เสมมณี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร เผย “โครงการแข่งขันกีฬามัธยมศึกษาจังหวัดชุมพร ประจำปี 2561 และมหกรรมกีฬา-กรีฑา นักเรียน นักศึกษา จังหวัดชุมพร ประจำปี 2561

ถือเป็นมิติใหม่ของจังหวัดชุมพร ที่หน่วยงานต่างๆได้บูรณาการร่วมกัน จัดขึ้น โดยใช้กีฬาเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนามนุษย์ ให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข กีฬาเป็นกติกาของมวลมนุษยชาติ ซึ่งการจัดงานมหกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา ตื่นตัวทางการกีฬาและการออกกำลังกายอย่างแพร่หลายอันจะนำไปสู่สุขภาพที่ดี 2.เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความสามารถ พัฒนาทักษะด้านกีฬา รวมทั้ง ปลูกฝังให้นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด 3.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โดยได้กำหนดจัดการแข่งขัน 6 วัน มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 2,000 คน จำนวน 11 ประเภทกีฬา และกรีฑา อายุ 8 , 10 ,12 ,14, 16, และ 18 ปี นอกจากนี้ ยังมีการประกวดกองเชียร์ และขบวนพาเหรด อีกด้วย “


นายสุพล จุลใส นายก อบจ.ชุมพร “กีฬาเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาคุรณภาพ บุคลากรของประเทศ ในด้านร่างกาย สติปัญญา คุณธรรม และความสามัคคี ฝึกสอนให้คนมีประสบการณ์ในชีวิต คือ ฝึกการทำงานร่วมกัน ฝึกคน ให้คนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม มีความสามัคคี ฝึกให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ลดปัญหาอาชญากรรม ลดปัญหาการมั่วสุมอบายมุขและยาเสพติด นอกจากนี้ ยังถือได้ว่าเป็นการพัฒนาพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน ทำให้คน รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน คนทุกคนถ้ามีน้ำใจนักกีฬาก็เชื่อได้ว่าจะทำภารกิจงานเสร็จลุล่วง ไปด้วยดีทุกประการ


ธนากร โกศลเมธี รายงาน / ชุมพร