กองบัญชากองทัพไทย สำรวจพื้นที่และเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาช่วยเหลือประชาชนตามแนวชายแดน จังหวัดเชียงราย

# กองบัญชากองทัพไทย สำรวจพื้นที่และเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาช่วยเหลือประชาชนตามแนวชายแดน จังหวัดเชียงราย #

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดเจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่ และเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำโครงการสร้างเส้นทางคมนาคม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการพัฒนาช่วยเหลือประชาชน และโครงการเกษตรผสมผสาน ตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562- 2563 ในพื้นที่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่สาย และอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย