นครนายก- พิธีแต่งตั้งพระสังฆาธิการระดับฯ ประจำปี2560

นครนายก พิธีแต่งตั้งพระสังฆาธิการระดับฯ ประจำปี2560
คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก เขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 12 จัดพิธีแต่งตั้งพระสังฆาธิการระดับฯ ประจำปี 2560
ที่วัดพราหมณี พระอารามหลวง พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดพราหมณี พระอารามหลวง เป็นประธานในพิธีแต่งตั้งพระสังฆาธิการระดับ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระกรรมวาจาจารย์ และครูสอนพระปริยุติธรรม ประจำปี 2560 โดยมีพระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครนายก กล่าวขอบคุณพระเดชพระคุณฯเป็นอย่างสูง ที่ได้เมตตาเป็นประธาน พร้อมมีพระสังฆาธิการที่ผ่านการอบรมจำนวน 35 รูปเข้าร่วมในพิธี


ตามที่กองงานเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครนายก ได้จัดอบรมพระภิกษุผู้มีความรู้ ความสามารถสมควรที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบล รองเจ้าคระตำบล เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระกรรมวาจาจาย์ และครูสอนพระปริยัติธรรม ตามที่เจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอเสนอขอแต่งตั้งมาตามลำดับชั้น ในปีพุทธศักราช 2560 มีพระภิกษุที่เสนอขอแต่งตั้งเป็นพระสังฆาธิการและผ่านการอบรม จำนวน 35 รูป โดยเสนอขอแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบล 2 รูป เจ้าอาวาส 14 รูป รองเจ้าอาวาส 9 รูป พระกรรมวาจาจารย์ 16 รูป ครูสอนพระปริยัติธรรม 8 รูป และได้เข้ารับการอบรมตั้งแต่วันที่ 20-26 มีนาคม 2560 ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง
ทั้งนี้เพื่อให้พระสังฆาธิการได้เรียนรู้ระเบียบปฏิบัติในการปกครอง การศึกษา การเผยแผ่ การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห์ การสาธารณะสงเคราะห์ กฏหมาย กฏหมายเถรสมาคม คำสั้ง ข้อบังคับ และจริยาพระสังฆาธิการ เพื่อนำไปใช้ในการปกครองตามตำแหน่งหน้าที่ๆได้รับมอบหมายเป็นต้น

สมบัติ เนินใหม่ ผู้สื่อข่าวภาคตะวันออก จังหวัดนครนายก

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากหนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com/