ชุมพร – สร้างจิตสำนึกระบบนิเวศท้องถิ่นให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน ณ หาดทรายรี จังหวัดชุมพร (ชมคลิปคลิกๆ)

ชุมพร – สร้างจิตสำนึกระบบนิเวศท้องถิ่นให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน ณ หาดทรายรี จังหวัดชุมพร

 

วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น . ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่จังหวัดชุมพรจัดกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกันปล่อยพันธุ์เต่าและพันธุ์ปลาลงสู่ทะเล พร้อมร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาด มุ่งเสริมสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างระบบนิเวศท้องถิ่นให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน ตลอดจนกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมกันนั้นได้ให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจใหม่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน ภายใต้โครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 35” ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่อาศัยในบริเวณหาดทรายรี เพื่อเข้าใจในหน้าที่และอำนาจใหม่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน อีกทั้งได้รับทราบว่าสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาทุกข์ร้อนของประชาชน โดยได้รับเกียรติจากนายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณชายหาด หาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้โครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน” ครั้งนี้ เพื่อมุ่งปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน โดยสำนักงานฯ ได้ปล่อยพันธุ์เต่าและพันธุ์ปลานานาชนิดลงสู่ทะเล พร้อมกับร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาด ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รองนายกเทศมนตรีตำบลหาดทรายรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 และพี่น้องประชาชนชาวหาดทรายรี เพื่อสร้างระบบนิเวศท้องถิ่นให้เกิดความสมดุล และการสร้างความตระหนักรู้ในการช่วยกันอนุรักษ์พันธุ์เต่าและพันธุ์ปลา ร่วมถึงช่วยกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนหันมาสนับสนุนการอนุรักษ์สัตว์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันนี้ยังมีการให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนชาวหาดทรายรี เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 และช่องทางการร้องเรียนของผู้ตรวจการแผ่นดินในเบื้องต้น ตลอดจนให้ได้รับทราบสิทธิอันพึงมีพึงได้ของตนเองอีกด้วย นอกจากนี้ สำนักงานฯ ได้มอบอุปกรณ์กีฬาและเครื่องเขียนให้กับโรงเรียนจำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหาดทรายรี โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา และโรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม โดยภายในกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายไกรเดช ตันพานิช รองนายกเทศมนตรีตำบลหาดทรายรี นายอภิชัย เอกนาวากุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวหาดทรายรีเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ธนากร โกศลเมธี รายงาน / ชุมพร