รองเจ้าแขวงจำปาสัก นำคณะหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนจากแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เยือนจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเจรจาความร่วมมือ MOU และศึกษาดูงานด้านการค้า การลงทุน ตามโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ รู้ รับ รุก ของจังหวัดฉะเชิงเทรา

รองเจ้าแขวงจำปาสัก นำคณะหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนจากแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เยือนจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเจรจาความร่วมมือ MOU และศึกษาดูงานด้านการค้า การลงทุน ตามโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ รู้ รับ รุก ของจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 12 มีนาคม 2561 ที่โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมเจรจาความร่วมมือ 2 ฝ่าย ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดฉะเชิงเทรา กับภาครัฐและเอกชนของแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ รู้ รับ รุกของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายกิตติพันธ์ โรจนชีวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ท่านบัวสอน วงศ์สองคอน รองเจ้าแขวงจำปาสัก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่าย เข้าร่วมประชุม


นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า การประชุมเจรจาความร่วมมือ 2 ฝ่าย ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดฉะเชิงเทรา กับภาครัฐและเอกชนของแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ รู้ รับ รุกของจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการยกระดับความสัมพันธ์เมืองคู่แฝดด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การศึกษา สุขภาพและวัฒนธรรม กับเมืองใน 5 ประเทศ ตามเส้นทาง SEC (Southern Econonmic Corritdor) ประกอบด้วย นครเกิ่นเทอ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม /เมืองจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /เมืองเมาะละแหม่ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมืองเจียหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน และจังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอื่นในอาเซียน

รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งประเด็นความร่วมมือที่จะแลกเปลี่ยนและเจรจาความร่วมมือในครั้งนี้ของฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นการแนะนำด้านการค้า การลงทุนและบรรยากาศการลงทุนของแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สำหรับฝ่ายไทย เป็นการแนะนำด้านการค้าการลงทุน ด้านการศึกษา ด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว ด้านสาธารณสุข และด้านอุตสาหกรรม จากนั้นในวันพรุ่งนี้ (13 มีนาคม 2561) คณะหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนของแขวงจำปาสัก จะเดินทางศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตุเวย์ซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทราต่อไป

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รู้รับรุกของจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นโครงการที่ดำเนินการยกระดับความสัมพันธ์พัฒนาเป็นเมืองคู่แฝดด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และวัฒนธรรม กับเมืองใน 5 ประเทศ ตามเส้นทาง SEC ได้แก่ นครเกิ่นเทอ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชนลาว เมืองเมาะละแหม่ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ นครเจียหยางสาธารณรัฐประชาชนจีน และจังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งผลสำเร็จที่จากการดำเนินงานในปี 2555 – 2560 ของจังหวัดฉะเชิงเทรา และเมืองเป้าหมายได้สร้างสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกัน รวมถึงการร่วมมือกันในการขยายตลาดการค้า การลงทุนของทั้งสองฝ่ายไปยังเมืองใกล้เคียงอีกด้วย