ความสำเร็จก้าวแรกของหนูน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา เทศบาลเมืองสัตหีบ

ความสำเร็จก้าวแรกของหนูน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา เทศบาลเมืองสัตหีบ


เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 2 มี.ค.6 นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ เป็นประธานงานแสดงผลงานทางวิชาการและมอบวุฒิบัตรของเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา เทศบาลเมืองสัตหีบ โดยมี นายไชยเทพ บุญเลิศ รองนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ ประธานสภาเมืองสัตหีบ รองประธานสภาเทศบาล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในกิจกรรม


นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ กล่าวว่า การศึกษาถือว่าเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินชีวิต คนจะมีชีวิตที่ดีได้ จะต้องมีพื้นฐานทางการศึกษาที่ดี การศึกษาในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นการศึกษาในสถานศึกษาเท่านั้น การศึกษาตามอัธยาศัยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทุกคนสามารถศึกษาค้นคว้าได้ในทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ หรือตามสื่อต่างๆ


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา เป็นสถานศึกษาที่เทศบาลเมืองสัตหีบ ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ที่จะพัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ ให้มีความรู้ความสามารถทัดเทียมกับนักเรียนโรงเรียนต่างๆ และเน้นปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย และทีความรับผิดชอบ ซึ่งในอนาคตเด็กเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป

ภาพข่าว // สมนึก เชื้อสนุก อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน