อำเภอเมืองชลบุรี จัดประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

อำเภอเมืองชลบุรี จัดประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ในพื้นที่หมู่ 7 ตำบลหนองรี KICK OF พร้อมกันตำบลละ 1 หมู่บ้านพร้อมกันทั้งจังหวัด เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น และปัญหาความเดือดร้อน เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา

ที่ศาลาการเปรียญรวมใจชาวหนองรี ภายในวัดหนองรี ชาวบ้านหมู่ที่ 7 ตำบลหนองรี จำนวนกว่า 300 คน และผู้สังเกตการณ์อีกส่วนนึง ได้เข้าร่วมประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีนายวรานนท์ ยิ้มมงคล ปลัดจังหวัดชลบุรี นายกฤษณพันธ์ เดชครุฑ นายอำเภอเมืองชลบุรี นายสุนทร ตันติโภคากุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี พร้อมคณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งของตำบลหนองรี เป็นผู้ชี้แจง ทำความเข้าใจ ตลอดจนตอบข้อซักถามพี่น้องประชาชน

สำหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณการขับเคลื่อนงาน โครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่มีเป้าหมายลงพื้นที่ในระดับหมู่บ้านร่วมกันตามแนวทางประชารัฐ โดยมุ่งให้เกิดผลสมฤทธิ์ พัฒนาและแกไข้ปัญหาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง สร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ภายหลังจากการประชาคมแล้ว คณะได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านของคุณยายทองม้วน กองมูล อายุ 87 ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง และชาวบ้านในบริเวณพื้นที่หมู่ 7 เพื่อพบปะพูดคุย พร้อมทั้งสอบถามถึงปัญหา ความเดือดร้อน นำไปสู่การแก้ไขต่อไป