รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา พร้อมคณะกรรมการตัดสิน อสม.ดีเด่น ระดับชาติ

***รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา พร้อมคณะกรรมการตัดสิน อสม.ดีเด่น ระดับชาติ ลงพื้นที่อำเภอพนมสารคาม เพื่อคัดเลือกผู้เข้าประกวดอสม.ดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี 2561 ด้านสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ได้แก่นางเสาวรี ภูวนกลกรรม อสม.ดีเด่น ระดับภาคกลาง สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

*****ที่หอประชุมรัฐประทานโรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีการจัดประกวดอาสาสมัครสาธารณสุข หรือ อสม. ดีเด่นระดับชาติ สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ โดยมีดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา นางฐิติลักษณ์ แสงงาม นายอำเภอพนมสารคาม นางอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม นายนิกร จันทร์ธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม นายศักดิ์เดช จุมมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” นางเสาวรี ภูวนกลกรรม อสม.ดีเด่น ระดับภาคกลาง สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และสมาชิก อย.น้อยในเขตเทศบาลฯ สามชิกชมรมต่างๆในเขตเทศบาลฯ

อสม.อำเภอพนมสารคาม ร่วมต้อนรับนายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาประธานคณะกรรมการตัดสิน และคณะกรรมการตัดสิน อสม.ดีเด่น ระดับชาติ โดยนางเสาวรี ภูวนกลกรรม อสม.ดีเด่น ระดับภาคกลาง สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพผู้เข้าประกวด อสม. ดีเด่นระดับชาติ สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ แนะนำตัว พร้อมกับเสนอผลงานที่ผ่านมาต่อคณะกรรมการตัดสิน จากนั้นเป็นการตอบคำถามที่คณะกรรมการตัดสินได้ตั้งคำถาม พร้อมกับลงพื้นที่การทำงานของนางเสาวรี ภูวนกลกรรม อสม.ดีเด่น ระดับภาคกลางผู้เข้าประกวด อสม.ดีเด่นระดับชาติ


สำหรับนางเสาวรี ภูวนกลกรรม อายุ 54 ปี เป็น อสม.เมื่อปีพ.ศ.2549 ซึ่งรับผิดชอบในเขตเทศบาลตำบลพนมสารคาม มีการทำงานที่โดดเด่นในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ กิจกรรมที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในชุมชน เช่น การตรวจสารปนเปื้อนในอาหารร้านค้าในตลาดสดพนมสารคามเป็นประจำทุก 3 เดือน การร่วมประเมินร้านอาหารปลอดภัย ้รานปลอดเหล้า ร้านปลอดโฟม การออกตรวจฉลาก เลข อย.ผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาด ร่วมทั้งแนะนำใหห้ความรู้แก่ครัว ขยายผลสู่ชุมชน โดยตั้งทีมงานศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เป็นต้น รางวัลที่ได้รับ ได้รับรางวัลชนะเลิศอสม.ดีเด่น สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ในระดับอำเภอ และระดับจังหวัด 2 ปีซ้อน ในปี 2557และในปี 2558 และในปี 2561 ได้รับรางวัลชนะเลิศอสม.ดีเด่น สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับภาค ด้วย……..

 

//////////ศักรินทร์ กิยาหัต ทีมข่าวฉะเชิงเทรา