จังหวัดสระบุรี ส่งมอบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับชุมชนเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งในพื้นที่ (ชมคลิปคลิกๆ)

จังหวัดสระบุรี ส่งมอบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับชุมชนเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งในพื้นที่

วันนี้ ( 13 ก.พ. 61) ที่บ้านห้วยน้ำบ่า ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการส่งมอบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้วิกฤตภัยแล้ง ตามโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งของเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่โดยมีส่วนราชการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนร่วมรับมอบ


นายฐิติพงศ์ ถึงคุณ พลังงานจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า ทั้งนี้ตามนโยบายรัฐบาลและคสช. ได้มีการดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ ของประชาชนเพื่อช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งโดยกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชน หรือกลุ่มเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และยังช่วยลดค่าครองชีพให้ประขาชนอีกทางด้วยและจากภาวะวิกฤตปัญหาภัยแล้งของประเทศในปี 2559 กระทรวงพลังงาน ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวที่จะต้องเร่งแก้ไข เนื่องจากในช่วงฤดูแล้งกลุ่มเกษตรกรจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำทั้งอุปโภคบริโภค จึงได้มอบหมายให้สำนักงานพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง โดยใช้แหล่งน้ำจากใต้ดินหรือน้ำบาดาล เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ง บรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ประสบภัย


สำหรับจังหวัดสระบุรีโดยสำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรีได้ดำเนินโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง เพื่อช่วยสดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประชาชน เน้นการจัดการรูปแบบด้านการผลิต การใช้ และการแก้ปัญหา ทำให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองตามศักยภาพต้านพลังงานที่มีอยู่ในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน โดยในวันนี้เป็นการมอบระบบเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับกลุ่มประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 34 แห่งในพื้นที่อำเภอเสาไห้ อำเภอพระพุทธบาท อำเภอมวกเหล็ก และอำเภอดอนพุด แบ่งเป็นระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง และระบบการเกษตร จำนวน 33 แห่ง


โดยนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้กล่าวว่าโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้งนี้ นับว่าเป็นการดำเนินการแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้งให้กับประชาชนและเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังทำให้ประชาชนและเกษตรกรได้นำพลังงานหมุนเวียนที่มีอยู่อย่างไม่จำกัด คือ พลังงานแสงอาทิตย์มาลดต้นทุนทางด้านพลังงานให้กับประชาชน และพี่น้องเกษตรชาวจังหวัดสระบุรี ได้อีกด้วย และขอฝากพี่น้องทุกท่านในเรื่องของการดูแลบำรุงรักษาและบริหารจัดการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด และให้เกิดความยั่งยืน ต่อไป

/ภาพข่าว/ดำรงค์  ชื่นจินดา /รายงาน