ชมรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัดหารือแนวทางบริหารจัดการ

ชมรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัดหารือแนวทางบริหารจัดการ
ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ชมรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัดประชุมหารือแนวทางการบริหารชมรม และแต่งตั้งคณะทำงานของแต่ละอำเภอของจังหวัดนครสวรรค์ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งชมรมว่า เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่กิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ สร้างขวัญและกำลังใจ สร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างสมาชิกและสหกรณ์ ประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิกและสหกรณ์ ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงมีสมาชิกเข้าร่วม 100 คน


มีสมาชิกเสนอให้ยกเลิกเพิกถอนระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์เรื่องบำเหน็จรายเดือน ในที่ประชุมเห็นควรให้ยกเลิก ให้คณะกรรมการดำเนินการจัดทำระเบียบ ก ก ต สหกรณ์เพื่อให้สรรหาคนมาจากหน่วยสรรหาเป็นไปโดยบริสุทธิ์ ยุติธรรม ปราศจากการซื้อสิทธ์ขายเสียงและได้คนดีๆ การจัดสรรโบนัส และให้ลดดอกเบี้ยเงินกู้อีก 50 สตางค์เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ทำให้สมาชิกได้รับผลกระทบสมาชิกทุกๆท่านเห็นชอบให้นำเสนอในที่ประชุมในวาระสำคัญอีกด้วย


กณต ทาทิพย์ ข่าว/ภาพ
นครสวรรค์