ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์จัดพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ชมรมฯ

ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์จัดพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ชมรมฯ

ที่ วัดเพชรวรารามพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนางอรวรรยา หุ่นทอง ทองประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ประชาชนที่สมัครเข้าชมรมคนรักในหลวงฯ เข้ารับเสื้อต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นางอรวรรยา หุ่นทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า สถาบัน พระมหากษัตริย์เป็น สถาบันที่สำคัญที่สุด เป็นที่เคารพเทิดทูน และศูนย์รวมใจของประชาชน ตั้งแต่ระดับรากหญ้าจนถึง ชั้นปกครอง และชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีการดำเนินกิจกรรมในการเทิดทูนพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยในวันนี้ได้จัดให้มีพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ จำนวน 350 ตัว และการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้สึกสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

ทั้งนี้ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดตั้งเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 มีวัตถุประสงค์หลักคือ ดำเนิน กิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้สมาชิกชมรมฯ และประชาชนมีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และดำเนินกิจกรรมในการเทิดทูนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และรักษาไว้ให้ดำรงอยู่คู่ประเทศไทยตลอดไป

 

มนสิชา คล้ายแก้ว ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์