“ทต.แม่คือ จัดกิจกรรม วันพ่อ 5 ธันวา”

“ทต.แม่คือ จัดกิจกรรม วันพ่อ 5 ธันวา”

เมื่อวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 06.30 น. เทศบาลตำบลแม่คือ นำโดย นายก อุดม อิ่นคำ ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่คือ ร่วมกับเหล่าจิตอาสา ผู้นำชุมชน อสม. และทีมงานบ้านสร้างความดี รวมทั้งประชาชนตำบลแม่คือ ร่วมกันทำกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ เก็บขยะมูลฝอยตลอดเส้นทาง ถนนสายบ่อสร้าง-ดอยสะเก็ด จนถึงเทศบาลตำบลแม่คือ ภายในงานมี กิจกรรมการแสดงของเด็กนักเรียน น้องๆโรงเรียนอนุบาล เทศบาล ตำบลแม่คือ นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ และการแสดงละครเวทีเทิดพระเกียรติ โดยทีมงานบ้านสร้างคนดี ปิดท้ายรายการโดย การแสดง จากสภาเด็ก และเยาวชน ตำบลแม่คืออำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ในชุดการแสดงรวมใจไทย 4 ภาค เสร็จสิ้นการแสดง ประธานและผู้เข้าร่วมงาน ร่วมพิธีทางศาสนา ไหว้พระสวดมนต์ และถวายองค์ผ้าป่ากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่คือ จากนั้นได้มีการร่วมรับประทานอาหาร ช่วงบ่ายเป็นการแจกเบี้ยยังชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุ มีการเลือกประธาน ของชมรมผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพคนพิการ นอกจากนี้ยังมีการแจกเครื่องกันหนาว ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก อำเภอดอยสะเก็ด รวมทั้งสิ้นจำนวน 220 ผืน

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
1.เพื่อเทิดทูนพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช
2. เพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อและยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม
3. เพื่อให้ประชาชนในตำบลแม่คือมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม สร้างความสามัคคีในชุมชน สร้างพลังชุมชน
4. เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมและแสดงถึงความกล้าแสดงออกของนักเรียน
5. เพื่อให้ประชาชนได้มีแบบอย่างที่ดีจากพ่อดีเด่น และบุคคลตัวอย่างประจำหมู่บ้าน ไว้เป็นแบบอย่างต่อไป จึง จัดให้มี การมอบ โล่และเกียรติบัตร พ่อดีเด่นจำนวน 6 หมู่บ้าน และคนดีศรีแม่คือ ประจำปีพ. ศ. 2560 โดยงานนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด จำนวนกว่า 400 คน

 

ภาพ:ข่าว ณริดาไชยรัตน์ ผู้สื่อข่าวภาคเหนือ / เชียงใหม่ รายงาน