นครนายก พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน บริษัท สยามแม็คโคร (ชมคลิปคลิกๆ)

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ที่ศาลาอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ วัดพราหมณี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดพราหมณี พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วย ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น พนักงาน ประชาชน เข้าร่วมในพิธี


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) นำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดพราหมณี พระอารามหลวง สืบสานทำนุบำรุ่งพระพุทธศาสนา และมอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนในความอุปถัมภ์ของวัดอุดมธานี พระอารามหลวง


นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ากระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ พราหมณี พระอารามหลวง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาของพระพุทธศาสนิกชนในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและบำรุงพระอาราม มีผุ้บริหาร ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น พนักงาน และประชาชน ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญสมทบถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,457,278 บาท ห้าล้านสี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเจ็ดแปดบาทถ้วน

สมบัติ เนินใหม่ นครนายก