สระบุรี-ศึกษาธิการจัดงานเกียรติยศแห่งความสำเร็จแห่งชีวิตปีที่60 พร้อมมอบรางวัลเกียรติบัตรแห่งความสำเร็จ

สระบุรี-ศึกษาธิการจัดงานเกียรติยศแห่งความสำเร็จแห่งชีวิตปีที่60 พร้อมมอบรางวัลเกียรติบัตรแห่งความสำเร็จ

วันนี้30กันยายน2560นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีจัดงานการสำเร็จแห่งชีวิตการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และมอบรางวัลเกียรตยศความสำเร็จปี60มีนาย คชาสวัสดิ์ อยู่อัมรินทร์รองผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่เขตการศึกษาประถมศึกษาเขต1จังหวัดสระบุรีให้การต้อนรับในการจัดงานในครั้งนี้ประธานคณะทำงานจัดงานในเพื่อชื่นชมแนวความความคิดเชิงบูรณาการแลกเปลี่ยนความเรียนรู้ด้วยวิธีการwlak rally วิชาการการให้กำลังใจสร้างความภูมิใจให้แก่นักเรียนที่แสดงความสมารถในเวทีในระดับประเทศ และชื่นชมครูอาจารย์ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครองที่มีส่วนส่งเสริมสนับสนุน และนักเรียนที่ผ่านมาจนสำเร็จ

การจัดการศึกษาของสถานบันการศึกษาหน่วยงานหรือบุคคลเพื่อมุ่งการพัฒนาคนให้สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยาธรรม ส่งเสริมการเป็นคนดี คนเก่ง มีความสูขในสังคมและมอบรางวัลในเวทีระดับประเทศในปีที่ผ่านมาและโรงเรียนที่บริหารจัดการการเรียนการสอนจนทำให้คุณภาพของนักเรียนบรรลุเป้าหมายและเน้นจุดการเติมเต็มของผู้สอนซึ่งเป็นผู้ให้ที่มีคุณภาพของนักเรียนบรรลุเป้าหมายเปิดโอกาสให้คุณครูทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเครือข่ายสถานศึกษาเกี่ยวกับนโยบาย13ข้อของกระทรวงศึกษาธิการ
ในวันนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระบุรีเขต1 มีคุณครูอ่จารย์นักเรียนนักศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครองมาร่วมจำนวน 1,300คน และจัดนิทรรศการของเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน13กลุ่มเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนรู้ให้สูงและก้าวทันการปฏิบัติและการเปลี่ยนแปลงทางด้านการยกระดับจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21และเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จของเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน13กลุ่มบนเวทีรวมทั้งสิ้น27รายการจำนวน524รางวัลเพื่อเป็นเกียรติ ขวัญกำลังใจแก่นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องผู้บริหารการศึกษาสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต1อีกด้วย

/ภาพ/ข่าว/ดำรงค์  ชื่นจินดา รายงาน

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com