โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวด้วยวัตกรรมสู่การตลาดที่ยั่งยืน

 

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวด้วยวัตกรรมสู่การตลาดที่ยั่งยืน

นายประเสริฐ สีน้ำเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ได้กล่าวรายงานว่าโครงการมูลค่าเพิ่มข้าวด้วยวัตกรรมสู่การตลาดที่ยั่งยืน ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 มีนครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี เห็นความสำคัญของการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ด้วยความรู้จากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าเป็นการแก้ปัญหาราคาข้างตกต่ำ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมถึงพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถประกอบธุรกิจแปรรูปผลผลิตจากข้าว และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยได้คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 4 ราย เพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึกในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ดังนี้

กลุ่มสุธาสินี จังหวัดนครสวรรค์ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ยะธัญพืชผสมจมูกข้าวไรซ์เบอรี่ กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวสร้อยสุวรรณ จังหวัดกำแพงเพชร พัฒนาผลิตภัณฑ์ทอฟฟี่รำข้าวเบอรี่ผสมกล้วยไข่ บริษัทรักษิวรรณ จำกัด จังหวัดพิจิตร พัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งแพนเค้กข้าวไรซ์เบอรี่ และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนปลอดสารบ้านห้วยรอบ จังหวัดอุทัยธานี พัฒนาผลิตภัณฑ์ซีเรียลบาร์ข้างไรซ์เบอรี่ผสมธัญพืช ผลจากการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จึงสามารถผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์ได้ โดยโครงการดังกล่าวได้รับเกีรยติจาก นายบรรลือ สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้ามูลค่าเพิ่มข้าวด้วยวัตกรรมสู่การตลาดที่ยั่งยืน ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

อัมพณ จับศรทิพย์ รายงานจาก นครสวรรค์ 0619525644

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com