ธนาคารที่ดิน – แหล่งทุนในการกระจายการถือครองที่ดิน ป้องกันการสูญเสียสิทธิ บริหารจัดการที่ดิน มุ่งเน้นช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหาด้านที่ดิน – ให้เช่าที่ดิน ส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินได้อย่างเต็มศักยภาพ

ธนาคารที่ดิน – แหล่งทุนในการกระจายการถือครองที่ดิน ป้องกันการสูญเสียสิทธิ บริหารจัดการที่ดิน

มุ่งเน้นช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหาด้านที่ดิน – ให้เช่าที่ดิน ส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินได้อย่างเต็มศักยภาพ

นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน กล่าวถึง สถาบันการบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)หรือ บจธ. สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันการบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2554 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดินเป็นหน่วยงานประเภทองค์การมหาชน ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นแหล่งทุนและดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรมในการถือครองที่ดิน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการกระจายการถือครองที่ดิน การป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดิน ตลอดจนส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มศักยภาพหรือภารกิจใด ๆ ที่เป็นการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในเรื่องที่ดิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติ

โดยจะดำเนินการระดมทุนจากภาครัฐ ภาคเอกชนด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามบทบัญญัติที่กฎหมายกำหนดเพื่อใช้เป็นทุนในการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน และสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ผู้ไร้ที่ดินทำกิน ผู้จะสูญเสียสิทธิในที่ดิน โดยประสานข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการถือครองที่ดินของประชาชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน ไม่เพียงเท่านั้น ธนาคารที่ดินยังมีหน้าที่กระจายสิทธิในที่ดินเอกชนโดยการขอซื้อหรือเช่าระยะยาวเพื่อนำไปจัดสรรให้กับเกษตรกรและผู้ยากจน ให้สินเชื่อเพื่อแก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์ในที่ดินจากการจำนองและขายฝาก พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดในที่ดินที่เจ้าของที่ปล่อยทิ้งร้าง หรือใช้ที่ดินไม่เต็มศักยภาพ เพื่อให้เกษตรกรและผู้ยากจน สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน อันจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศต่อไป

ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ย้ำว่า ขณะนี้ได้เร่งรัดโครงการแก้ปัญหาเกษตรกรและผู้ยากจนที่กำลังจะสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำนองหรือขายฝากและคดีความใกล้ถึงที่สุด หรือที่ดินใกล้หลุดจำนองซึ่งเป็นปัญหาที่รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ความสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรไม่ให้สูญเสียสิทธิในที่ดินทำกินให้สามารถคงสิทธิในที่ดินจากปัญหาการจำนอง การถูกบังคับคดี และการขายฝาก รวมทั้งจัดซื้อที่ดินที่มีศักยภาพและเหมาะสมสำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพื่อช่วยให้เกษตรกรและผู้ยากจนได้มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง

“ธนาคารทั่วไปเป็นแหล่งทุนที่ทำให้เกิดการกระจุกตัวในเรื่องของที่ดิน แต่ธนาคารที่ดินจะมีความแตกต่างจากธนาคารทั่วไป คือ จะเป็นแหล่งทุนที่ทำให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม”นายสถิตย์พงษ์ฯกล่าวย้ำ

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com