จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม “วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560” ภายใต้แนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด”(ชมคลิปคลิกเลย)

จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม “วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560” ภายใต้แนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด”

 

วันนี้ (26 มิ.ย. 60) ณ หน้าศาลาจัตุรมุข ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานอ่านคำปราศรัยของนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560 พร้อมนำพลังมวลชน กว่า 2,000 คน กล่าวคำปฏิฏานตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่10 และกล่าวเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ของจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงาน บุคคลที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 22 รางวัล ทั้งนี้ภายในงานยังการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการแสดงกิจกรรม To Be NumBer One


นายพรเลิศ โชคชัย ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายและเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการผนึกกำลังให้ทุกภาคส่วน ร่วมกันแก้ไข้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง โดยมุ่งสร้างความเข้าใจให้ถึงเครือข่ายระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแข้ไขปัญหายาเสพติด สร้างการรับรู้และดำเนินการให้มีความเชื่อมโยง ด้านการป้องกัน การปราบปรามและการบำบัดรักษา ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เพื่อคืนคนดีสู่สังคม ตามแนวทาง “ประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด” พ.ศ. 2559-2560 สำหรับในช่วงวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประเทศไทยได้ร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติ กำหนดจัดกิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” โดยใช้สัญลักษณ์ สวมเสื้อสีขาว ร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด


ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวต่อว่า การจัดกิจกรรมของจังหวัดในวันนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยในด้านต่างๆ นานัปการ โดยเฉพาะด้านยาเสพติด ที่ทรงนำแนวทางและเป็นแบบอย่างในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ร่วมแสดงพลังความสามัคคีและทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล แด่รัชกาลที่ 9 และในวโรกาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ตลอดจนเพื่อให้ทุกภาคของสังคมเกิดความตระหนักถึงโทษและพิษภัยจากยาเสพติดและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

********************

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com