นครสวรรค์เปิดค่ายเยาวชนคนสร้างชาติ

นครสวรรค์เปิดค่ายเยาวชนคนสร้างชาติ

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดโครงการค่ายเยาวชนคนสร้างชาติน้อมนำศาสตร์พระราชาจังหวัดนครสวรรค์รุ่นที่ 2
ณ หอศิลปะปันบุญ ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมหลักของคนไทย กระตุ้นจิตสำนึกของเยาวชนให้มี ความ หวงแหน และธำรงรักษาสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์

รวมทั้งเสริมสร้างพื้นฐานที่มั่นคงในการพัฒนาประเทศน้อมนำศาสตร์พระราชาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตนเองและผู้อื่นเป็นการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนในมิติวัฒนธรรม ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์จำนวน 8 แห่งจำนวน 80 คนเข้าร่วมโครงการ

กณต ทาทิพย์ รายงาน

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com