ฉะเชิงเทรา-ท่าเทียบเรือทำ EIA รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ฉะเชิงเทรา-ท่าเทียบเรือทำ EIA รับฟังความคิดเห็นประชาชน

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดกลางบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
​บริษัท ซี พอร์ต จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 55 หมู่ที่ 13 ถนนฉะเชิงเทรา – บางปะกง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เชิญประชาชนที่ส่วนได้ส่วนเสียอาศัยอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร ร่วมรับฟังและเสอนข้อคิดเห็นในการเปลี่ยนแปลงการใช้งานท่าเทียบเรือโดยบริษัทมีพื้นที่ประกอบการทั้งหมด 38.0-68 ไร่ หรือ 61,072 ตารางเมตร ให้บริการขนถ่ายสินค้าผ่านท่าเทียบเรือ ได้แก่

ตู้งานคอนเทรนเนอร์ ข้าวสารสินค้าการเกษตร วัสดุก่อสร้าง (หินและทราย) ปุ๋ย ไม้แปรรูป และผลิตภัณฑ์หีบห่อ พื้นที่ท่าเทียบเรือ 1 (ท่าเดิม) จำนวน 1 ไร่ 2 งาน 40.0 ตารางวา หรือ 2,560 ตารางเมตร และพื้นที่ท่าเทียบเรือ 2 (ท่าปรับปรุง) จำนวน 18 ไร่ 1 งาน 59.0 ตารางวา หรือ 29,436 ตารางเมตร องค์ประกอบท่าเทียบเรือ ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน 2 หลัง ประกอบด้วย อาคารที่ใช้งานปัจจุบัน 1 อาคาร และอาคารที่ไม่ได้ใช้งาน 1 อาคาร อาคารรับรองลูกค้า (ริมท่าน้ำ) 1 อาคาร เครื่องชั่งน้ำหนัก 2 เครื่อง อาคารซ่อมบำรุง 1 หลัง และบ่อล้างรถ 1 บ่อ


สำหรับการจัดประชุมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการท่าเทียบเรือที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ต้องการปรับปรุงของการให้บริการท่าเทียบเรือ รวมถึงให้รับทราบผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ผ่านการชี้แจงขอบเขตการศึกษาทั้งกระบวนการ ซึ่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 นี้ จะต้องนำไปใช้ประกอบการศึกษาและการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือที่เรียกว่า EIA ของโครงการให้ครบถ้วนต่อไปทั้งนี้ในการจัดประชุมมีผู้เข้าร่วมประมาณ


180 คน โดยประกอบด้วยกลุ่มประชาชนที่พักอาศัยอยู่รอบพื้นที่โครงการ ในรัศมี 5 กิโลเมตร ผู้นำชุมชนในพื้นที่ศึกษา เขตอำเภอบางปะกง อำเภอพานทอง และอำเภอเมืองชลบุรี ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด/อำเภอ ผู้แทนสถาบัน หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ และประชาชนทั่วไปที่สนใจในโครงการ รวมทั้งสื่อมวลชนในแขนงต่าง ๆที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา