ฉะเชิงเทรา ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช.เปิดโครงการ STRONG -จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช.เปิดโครงการ STRONG -จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

วันที่ 17 ก.พ. รองศาสตราจารย์ ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กล่าวว่า ในฐานะที่ป.ป.ช.เป็นองค์กรหลักในการต่อต้านกรทุจริตของประเทศไทยได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 ที่กำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” และพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน

และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากลโครงการ “STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต” เป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3ในยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต อันกลยุทธ์ว่าด้วยเรื่องของการปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโชน์ส่วนรวม ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต ประยุกต์หลักความพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต

และเสริมสร้างพลัง การมีส่วนร่วมของชุมชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้นการทุจริต ซึ่งโครงการ”STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต” ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิพอเพียงมาใช้ประกอบหลักการต่อต้านการทุจริตอื่น ๆ เพื่อสร้างฐานคิดจิตพอเพียงต่อต้านทุจริตให้กิดขึ้นของปัจเจกบุคคล และปรเขายุกต์โมเดล”STRONG” ของรศ.ดร. มาณี ชยธีรนุวัฒศิริ อันประกอบด้วย พอเพียง (Sufficient:S) โปร่งใส(Transparent:T) ตื่นรู้ (Realise:B) มุ่งไปข้างหน้า (Onward: O) ความรู้ (Knowledge:N) และเอื้ออาทร(Generosity:G)

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมชุมชนโปร่งใสไร้การทุจริต โดยมีกระบวนการเผยแพร่หลักการ “STRONG” ไปสู่ชุมชนด้วยการสร้างโค้ช (Coach) ที่มีความสามารถและทักษะเพื่อเป็นตัวแทนของสำนักงาน ป.ป.ช. ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต และหลักการจิตพอเพียงด้วยวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนักรู้และเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาการทุจริต อันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลพฤติกรรมและเกิดค่านิยมต่อต้านทุจริตในสังคมไทย

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา