ฉะเชิงเทรา-ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings ไปยัง กทม.และอำเภอทั้ง 11 อำเภอ

ฉะเชิงเทรา-ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings ไปยัง กทม.และอำเภอทั้ง 11 อำเภอ

 


วันที่ (7 ม.ค.64) ที่ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ศาลากลางฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการใช้แอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” แอพติดตามและประเมินความเสี่ยง COVID-19 โดยผู้เข้าร่วมประชุมระบบ Zoom Cloud Meetings ประกอบด้วยนายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA / นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ผู้บริหารโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธมิตร “กลุ่มช่วยกัน” /ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอล และนายอำเภอทั้ง 11 อำเภอ เพื่อให้นายอำเภอทราบและนำไปปฏิบัติในพื้นที่ให้ครอบคลุมมากที่สุด


นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้น สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนทั้งด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ ทำให้ขาดรายได้เพื่อการยังชีพ จึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือหรือวิธีการเพื่อทำให้สามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ รวมถึงปรับตัวให้อยู่กับโควิด-19 ได้ ดังนั้น เล็งเห็นว่า แอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” เป็นเครื่องมือที่จะสามารถนำมาใช้ร่วมกับมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมได้เป็นอย่างดี โดยนำมาใช้ควบคู่กับการรักษาสุขอนามัย เช่น การล้างมือให้สะอาด การสวมใส่หน้ากาก หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง เป็นต้น จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา โหลดแอพพลิเคชั่น ”หมอชนะ” ให้สมกับที่ได้ชื่อว่า ฉะเชิงเทราเมืองน่าอยู่ เมืองแห่งอัจฉริยะ หรือ Smart City นั่นเอง


ด้านนายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA กล่าวว่า แอพพลิเคชั่น “หมอชนะ” เป็นแอพเก็บข้อมูลการเดินทางของประชาชน เพื่อประเมินความเสี่ยงได้ว่า ในบริเวณนั้นมีผู้ป่วย COVID-19 หรือไม่ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้ร่วมกับมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมได้เป็นอย่างดี และกลุ่มช่วยกัน พร้อมที่จะให้คำแนะนำแก่ประชาชน ในการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “หมอชนะ” มาใช้ และพร้อมผลักดันให้จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นจังหวัดนำร่อง หรือ ”ฉะเชิงเทราโมเดล” นอกจากนี้ ยังได้ขยายไปยังภาคเอกชน สถานประกอบการ และประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา นำแอพ”หมอชนะ” มาใช้ พร้อมกับการรักษามาตรการ social distancing และการรักษาสุขอนามัย ซึ่งเชื่อว่า แอพพลิเคชั่น”หมอชนะ” จะได้รับความร่วมมือจากประชาชนชาวฉะเชิงเทราอย่างเต็มที่


สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา