นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา พร้อมปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง สาธารณสุขอำเภอ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงตรวจสอบและให้ความรู้ในการป้องกันโควิด-19

นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา พร้อมปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง สาธารณสุขอำเภอ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงตรวจสอบและให้ความรู้ในการป้องกันโควิด-19

 

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 16.30น. นายประเทือง อยู่เกษม นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง สาธารณสุขอำเภอ กอ.รมน. ตำรวจ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง สห. ผอ.รพ.สต. นายก กำนัน ผู้ใหญ่ อสม. ตำบลบางขวัญ และ เจ้าหน้า อส. ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจและประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19 ) ดังนี้


บริษัท ไทย ชิน ฟู เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลบางขวัญ อำเภอเมือง จำงหวัดฉะเชิงเทรา
1. ได้เน้นย้ำและให้คำแนะนำกับเจ้าของกิจการ และลูกจ้างต่างด้าวทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
2. ให้สวมหน้ากากอนามัยทุกคนในเวลาทำงานและออกไปนอกโรงงาน ให้ล้างมือบ่อยๆ มีการเว้นระยะห่าง 1 -2เมตร ในการนั่งทำงาน
3. จากการตรวจสอบพบว่าแรงงานส่วนใหญ่ ไม่ได้เดินทางกลับต่างประเทศในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากยังมีการจ้างงาน และเกรงว่าจะไม่สามารถกลับเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้อีก

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา