ฉะเชิงเทรา-อีอีซี ยกระดับด้าน “น้ำ” เพื่ออุตสาหกรรม สร้างความมั่นคงรองรับการใช้น้ำ ให้เพียงพอทั้งภาคประชาชน การเกษตรและ อุตสาหกรรม

ฉะเชิงเทรา-อีอีซี ยกระดับด้าน “น้ำ” เพื่ออุตสาหกรรม สร้างความมั่นคงรองรับการใช้น้ำ ให้เพียงพอทั้งภาคประชาชน การเกษตรและ อุตสาหกรรม

 

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 13:30 น.ที่ผ่านมา ณ.สถานีเพิ่มแรงดันน้ำเพื่ออุตสาหกรรมบางปะกง(IWRM) เลียบถนนมอเตอร์เวย์ ชลบุรี-กรุงเทพ จ.ฉะเชิงเทรา นายจักรรัฐ เลิศโอภาส รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สายงานปฏิบัติกา2 นายสำเริง แสงภู่วงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ นางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการสายงานเขตส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ (อีอีซี) นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายธนวัฒน์ สันตินรนนท์ กรรมการ บริษัท อินดัสเตรียล วอเตอร์ รีซอร์ส แมนเนจเม้นท์ จำกัด

จัดพิธีเปิดสถานีเพิ่มแรงดันน้ำเพื่ออุตสาหกรรม(IWRM) อย่างยิ่งใหญ่ เน้นสร้างความมั่นใจด้านน้ำเพื่ออุตสาหกรรมแก่นักลงทุน ทั้งไทยและต่างประเทศที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยในปีพ.ศ.2564โดยท่าน พลเรือเอกพิเชฐ ตานะเศรษฐ ประธานอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นประธานในพิธีเปิด


นายจักรรัฐ เลิศโอภาส รองผู้ว่าการ (สายงานปฏิบัติการ 2) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า ในปีพ.ศ.2563ที่ผ่านมา ได้เกิดปัญหาวิกฤตการณ์ภัยแล้ง โดยเฉพาะในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้แก่ พื้นที่จังหวัด ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมในวงกว้าง ทั้งนี้ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงได้ร่วมกับ สํานักงาน คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค ตะวันออก (EEC) สํานักงาน ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และบริษัท อินดัสเตรียล วอเตอร์ รีซอร์ส แมนเนจเม้นท์ จํากัด

วางแผน แก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น โดยการสร้างท่อส่งน้ำเพื่ออุตสาหกรรมจากแหล่งน้ำเอกชนในจังหวัดชลบุรี มายังกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยท่อHDPE ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 800 มม. ระยะทางรวมกว่า 36 กิโลเมตร แล้วเสร็จภายใน 66 วัน และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจด้านน้ำให้แก่นักลงทุนที่จะมาลงทุนในพื้นที่ EEC บริษัท อินดัสเตรียล วอเตอร์ รีซอร์ส แมนเนจเม้นท์ จํากัด(IWRM) จึงได้ดําเนินการก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดันน้ำ บริเวณพื้นที่ อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นสถานีกักเก็บน้ำเพิ่มแรงดัน เพื่อส่งน้ำไปยังนิคมอุตสาหกรรมต่างๆในพื้นที่ อีอีซี เช่น นิคมฯ เวลโกรว์ อินดัสทรีส์ ,นิคมฯ อมตะซิตี้, นิคมฯ TFD,โครงการจัดตั้งนิคมฯ บลูเทค ซิตี้ ฯ


ผู้ทรงเกียรติร่วมงาน อาทิ คุณจริยา ลิ่มอติบูลย์ นิคมฯ เวลโกรว์,ดร.วิวัฒน์ กรมดิษฐ์ นิคมฯอมตะซิตี้,คุณอนุกูล อุบลนุช นิคมฯTFD, นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,นายสุริยพล นุชอนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่9,นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล ผอ.ทรัพยากรน้ำบาดาล , นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข ผอ.ทรัพยากรน้ำภาค4พันตำรวจเอก ปรีดา คงจัด,คุณขนิษฐภาค วงษ์รัตน์
ผู้ช่วยประธานคณะทำงานประสานงานด้านพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC HDC) คุณสุชาติ ซื่อสัจจกุล กรรมการผู้จัดการบ.ไทย-เอเชีย คุณมารุต ศรีสุวรรณบุตร ประธานกรรมการ บ.ศรีเมฆ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผู้บัญชาการกองทัพภาคที่4,พลตรี วิรัฎฐ์ วงษ์จันทร์ ผู้แทน ผู้บัญชาการกองทัพภาคที่1