สมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

สมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

 

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. นางสาวอรัญญา สกุลโกศล นายกสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ร่วมกับคณะกรรมการของสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ เพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวโน้มของธุรกิจจัดหางานไปต่างประเทศ ณ สวนอาหารนาทอง กรุงเทพมหานคร

กระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับการส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา มีหลายประเทศให้ความสนใจแรงงานไทย เพราะ มีวินัยในการทำงานและมีทักษะฝีมือดี ประกอบกับประเทศไทยมีการบริหารจัดการเรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ขอให้แรงงานไทยที่สนใจเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

และขอให้ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นสมาชิกกองทุนคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ เพื่อรับสิทธิประโยชน์ และการคุ้มครอง หากประสบอันตราย เสียชีวิต พิการ ทุพพลภาพ หรือประสบปัญหาในต่างประเทศ ซึ่งคุ้มครองตลอดระยะเวลาสัญญาจ้างงาน โดยเฉพาะการเดินทางไปทำงานด้วยวิธีแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้เป็นสมาชิกกองทุนฯ ได้ด้วยความสมัครใจ

ทั้งนี้ นายกสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานฝากความห่วงใยมายังสมาชิกบริษัทจัดหางาน โดยได้ให้ความช่วยเหลือด้านเอกสารจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศให้ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วขึ้น ทั้งนี้ได้ฝากถึงบริษัทจัดหางานขอให้นึกถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก โดยจะประสานดูเงื่อนไข กฎระเบียบการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ เพื่อให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ สนองนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความร่วมมือร่วมกันระหว่างรัฐบาลและภาคเอกชน