“อลงกรณ์” แนะแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี ให้เข้าถึงเกษตรกรทุกระดับ

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แนะแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี ให้เข้าถึงเกษตรกรทุกระดับ เพื่อนำไปใช้ส่งเสริมผลผลิตการเกษตรให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น ในการขับเคลื่อนศูนย์ เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม หรือ AIC

 

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ที่ ห้องประชุมนิลกาญจน์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ในการเป็นประธานการประชุม ขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม หรือ AIC ของพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และเขตตรวจราชการที่ 3 โดยมี คณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี เข้าร่วมฯ )

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานศูนย์ AIC จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมคณะกรรมการศูนย์ AIC จังหวัดราชบุรี และสุพรรณบุรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ประมงจังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงานเขตชลประทานที่ 13 ร่วมให้การต้อนรับ

ในการประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี โดยมีประเด็นหัวข้อ ได้แก่ ข้อมูลของศูนย์ AIC จังหวัด การจัดประชุมคณะกรรมการ การคัดเลือกกรรมการอื่นๆ และผู้แทนในคณะกรรมการตามระเบียบ การสรรหาผู้อำนวยการศูนย์ และการขับเคลื่อนเพื่อเชื่อมโยงกับสินค้าเกษตรในจังหวัด และข้อมูลของศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบแนวทางในการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม หรือ AIC ในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร ให้คำนึงถึงเกษตรกรในทุกระดับ ตั้งแต่เกษตรกรรายย่อย เกษตรอุตสาหกรรม และเกษตรส่งออก ให้ทุกระดับสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ผลิตขึ้นได้ อีกทั้งในอนาคตจะนำเทคโนโลยีออกสู่ตลาดและเชิญชวนนักลงทุนมาต่อยอดสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาต่อไป

ทั้งนี้ ก่อนการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะได้เยี่ยมชมการแสดงนิทรรศการ ผลงาน และผลผลิตทางการเกษตรของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC ของจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งนำปลาสวยงามและเห็ดโคน ที่เป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติ มานำเสนอ

จังหวัดสุพรรณบุรี นำแห้ว สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ และจังหวัดราชบุรีนำสัปปะรดบ้านคา ผลผลิตทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อของจังหวัดมานำเสนอ พร้อมทั้งได้นำเทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริม ต่อยอด ยกระดับ นำเทคโนโลยีเข้าไปเพิ่มศักยภาพของผลผลิตทางการเกษตรให้ได้คุณภาพมากยิ่งขึ้น