“เกษตรฯ.”เดินหน้าพัฒนาเกลือทะเลทั้งระบบ เร่งยกระดับนาเกลือด้วยGAP มอบสถาบันเกลือวิจัยแปรรูปสร้างมูลค่า พร้อมจับมือพาณิชย์บริหารจัดการตลาดแก้ปัญหาเกลือล้นหน้าแล้งราคาตก

“เกษตรฯ.”เดินหน้าพัฒนาเกลือทะเลทั้งระบบ เร่งยกระดับนาเกลือด้วยGAP มอบสถาบันเกลือวิจัยแปรรูปสร้างมูลค่า พร้อมจับมือพาณิชย์บริหารจัดการตลาดแก้ปัญหาเกลือล้นหน้าแล้งราคาตก

 


วันนี้ (14 ธ.ค. 63) นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย (Salt Board)ครั้งที่ 11/2563 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting พร้อมด้วยนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนเกษตรกร และผู้ประกอบการนาเกลือ


ที่ประชุมได้ติดตามผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ทำนาเกลือ การจัดทำรหัสและสถิติการนำเข้าเกลือ รวมถึงรับทราบมติที่คณะกรรมการบริหาร AIC เห็นชอบการจัดตั้งสถาบันเกลือทะเลไทย( Salt Academy )ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีซึ่งได้มอบหมายให้ทำการวิจัยด้านเกลือทะเลตั้งแต่มาครฐานการผลิตการแปรรูปการตลาดโดยสถาบันเกลือทะเลไทยร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ประจำปี 2563

และ ติดตามผลการวิเคราะห์เกลือรายจังหวัดเพื่อเปรียบเทียบและปรับปรุงผลผลิตเกลือให้ได้มาตรฐานระดับโลก รายงานการกระจายผลผลิตเกลือผ่านร้านธงฟ้า เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาเกลือ และติดตามอย่างใกล้ชิดถึงการแก้ไขปัญหาการนำเข้าเกลือทะเลจากต่างประเทศ ความก้าวหน้าในการขึ้นมรดกทางการเกษตรโลกเกลือทะเลไทย การจัดทำมาตรฐานการเกษตรที่ดี GAP เกลือทะเลรวมถึงการแก้ปัญหาเกลือค้างสต็อกเกลือล้นฤดูแล้งราคาตกร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และปัญหาอื่นๆเพื่อการพัฒนาเกลือทะเลไทยอย่างยั่งยืนทั้งระบบต่อไป