ฉะเชิงเทรา-“วัดโพนงาม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 “

ฉะเชิงเทรา-“วัดโพนงาม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ”

 

12 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. พระเดชพระคุณเจ้า พระปัญญาวิสุทธิโมลี เจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา (ธ) รักษาการเจ้าอาวาสวัดโพนงาม ประธานฝ่ายสงฆ์ได้จัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ วัดโพนงาม ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนางสาวฉัตรประอร นิยม ผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีพ่อค้า ประชาชนและข้าราชการ เข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง ด้วยต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของประชาชนที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า


ทั้งนี้ วัดโพนงามได้จัดกิจกรรมสำคัญต่างๆ ภายใต้หลัก บวร อย่างต่อเนื่อง เพื่อบูรณาการสถาบันหลักทางสังคม อันได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน/ราชการ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี การบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา การเสริมสร้างเยาวชนคนดี ตลอดจนการสร้างสังคมแห่งการเกื้อกูล ฯลฯ ซึ่งทุกโครงการที่เกิดขึ้น ล้วนเป็นประโยชน์และเกิดผลในทางปฏิบัติแก่สังคมส่วนรวม อย่างแท้จริง