เชิดชูเกียรติ 3 ผู้ทรงคุณค่า ต่อขบวนการสหกรณ์  “อลงกรณ์-จุฑาทิพย์-บริสุทธิ์” (ชมคลิป)

เชิดชูเกียรติ 3 ผู้ทรงคุณค่า ต่อขบวนการสหกรณ์  “อลงกรณ์-จุฑาทิพย์-บริสุทธิ์”

 

 

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยประชุมใหญ่ประจำปี2563 (10ธ.ค.)มอบโล่เชิดชูบุคลากรผู้ทรงคุณค่าต่อขบวนการสหกรณ์ได้แก่
1.นายอลงกรณ์ พลบุตร
2.ร.ศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 3.นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ ทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วน ทั้ง 4 มิติ คือ มีความ เป็นผู้นำที่มีคุณค่า มีกระบวนทัศน์ มีหลักการดำเนินงานและมีแนวปฏิบัติที่ดี
ประวัติ : อลงกรณ์ พลบุตร
การศึกษา:จบปริญญาตรีและโทจากธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรการศึกษาอบรมเกือบ10ประเทศ สำเร็จรูปหลักสูตร วตท.16
Tepcot7 บยส.21 วพน.14
นธป.4 ภพผ.2
ประสบการณ์ :สส.6 สมัย
รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
ดาวเด่นแห่งปีของรัฐสภา
มือปราบคอรัปชั่นของรัฐสภา
มิสเตอร์เอทานอล
ผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรพรรคการเมืองเสรีประชาธิปไตยแห่งเอเซีย(CALD)
รมช.พาณิชย์ ผู้ก่อตั้งBizclub รมต.ศก.อาเซียน
ประธานคณะกรรมการบริหารเศรษฐกิจสร้างสรรค์
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ปัจจุบัน:ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ ที่ปรึกษาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ที่ประชุมการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ของสหประชาชาติ(UN International Conference on Human Settlements)
ประธานคณะกรรมการบริหารAIC
ผู้บรรยายพิเศษปริญญาเอกโทตรีของมหาวิทยาลัยและอาชีวะศึกษา
ผู้บรรยายพิเศษหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงภาครัฐและเอกชนเช่น สวปอ. บยส.ของศาลยุติธรรม นธป.ของศาล
รธน. วตท. Tepcotของมหาวิทยาลัยหอการค้า วิทยาการตำรวจ สถาบันพระปกเกล้า DE4MของIRDP นบส.กระทรวงเกษตร ฯลฯ เขียนหนังสือ4เล่ม