ททท. สำนักงานลำปาง เดินหน้ากระตุ้นการท่องเที่ยว “เยือนนครหัตถศิลป์ถิ่นลำพูนพลัส ลำปาง” (ชมคลิป)

ททท. สำนักงานลำปาง เดินหน้ากระตุ้นการท่องเที่ยว “เยือนนครหัตถศิลป์ถิ่นลำพูนพลัส ลำปาง” : Lamphun Slow Travel ชูความโดดเด่นด้าน ศิลปะ หัตถกรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยรถรางและรถสามล้อ

 

วันที่ 10 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณประตูท่านาง ถือเป็นประตูท่าน้ำที่พระนางจามเทวี ใช้เสด็จลงเรือและเป็นประตูสำหรับการค้าทางเรือระหว่างเมืองต่าง ๆ เป็นแหล่งค้าขายที่สำคัญของเมืองลำพูน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง จึงร่วมกับจังหวัดลำพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนจังหวัดลำพูน ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นจุดแลนด์มาร์คสำหรับการนำเสนอความโดดเด่นด้าน ศิลปะ หัตถกรรมและการท่องเที่ยวในรูปแบบ Slow Travel ของจังหวัดลำพูนด้วยการนำอัตลักษณ์รถสามล้อและรถรางมาส่งเสริม

การท่องเที่ยวในเขตเมืองผนวกกับการนำเสนอหัตถศิลป์ถิ่นลำพูน อาทิ การทอผ้ายกดอกด้วยกี่กระตุก กี่เอว ชมพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณเฮือนยองวัดต้นแก้ว ชมการทอผ้า ผ้าทอยกดอกลำพูน ซึ่งสะท้อนถึงงานหัตถศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวยองแต่โบราณและงานด้านศิลปะกับศิลปินแห่งชาติ อาจารย์อินสนธิ์  วงศ์สาม  ศิลปินผู้ท่องโลกด้วยสกูตเตอร์แลมเบรตต้าจากไทยสู่อิตาลี ทั้งยังเป็นบุคคลสำคัญที่จุดประกายองค์ความรู้ด้านศิลปศาสตร์ในเมืองไทยให้กว้างขวาง ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะมาจัดแสดงในเรือนโบราณรอบอุทยานธรรมะและหอศิลป์


นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวถึงพันธกิจทางยุทธศาสตร์จังหวัดลำพูน 6 ด้าน ประกอบด้วย (1) ส่งเสริม ยกระดับ และ พัฒนาหัตถกรรมในจังหวัดลาพูน ด้วยนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ (2) สร้างมูลค่าเพิ่ม ให้สินค้าเกษตรด้วยมาตรฐานความปลอดภัย อย่างปราดเปรื่อง (3) สร้างมูลค่าเพิ่มและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดลาพูน บนฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (4) ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดลาพูน อย่างเท่าเทียม (5) อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล (6) พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ยกระดับสรรถนะของบุคลากรให้มีคุณภาพ บูรณาการการทางานระหว่างหน่วยงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของจังหวัด


โดยมีเป้าประสงค์ คือ การเติบโตของรายได้ของครัวเรือนและการจ้างงานที่เกิดจากการพัฒนาสินค้าหัตถกรรมด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การพัฒนาสินค้าเกษตรที่ได้รับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและเทคโนโลยี การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย (ปฐมวัย แรงงาน ผู้สูงอายุ และ ผู้ด้อยโอกาส) และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน


จากการจัดกิจกรรมของ ททท.สำนักงานลำปางในวันนี้ สอดรับกับยุทธศาสตร์จังหวัดลำพูนที่ต้องการจะให้จังหวัดลำพูน เป็นเมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์ เมืองเกษตรสีเขียว เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยว เชิงประสบการณ์วัฒนธรรม เมืองแห่งคุณภาพชีวิต และเมืองนิเวศน์ ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะร่วมด้วยช่วยกันในการผลักดันให้จังหวัดลำพูนเป็นจุดหมายปลายทางของการเดินทางมาเยือนของนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม อย่างน้อยมานอนลำพูน 1 คืน ทำให้ท่านอายุยืนขึ้นหนึ่งปี เนื่องจากจังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดที่มีอัตลักษณ์ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรวมถึงระบบการบริหารจัดการที่ดีในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นที่พัก ร้านอาหารและระบบการกำจัดขยะที่มีรางวัลต่างๆการันตีมากมาย อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ นั่งรถราง 11 จุด อาทิ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหารหนึ่งในแปดจอมเจดีย์แห่งสยาม อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี กู่ช้างกู่ม้า วัดมหาวัน ลำพูนไม่ได้มีดีแค่วัดแต่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่รอการมาเยือน อาทิ อุทยานแห่งชาติขุนตาล อุโมงค์ขุนตาน สะพานขาวทาชมภู แก่งก้อ โรงเรียนกลางน้ำ จุดชมวิวผาแดงหลวง น้ำตกก้อหลวง ทุ่งกิ๊ก โดยทุกแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูนมีความพร้อมแค่รอการมาเยือนของนักท่องเที่ยวและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะช่วยเป็นกระบอกเสียงและเชิญชวนให้กลุ่มเพื่อน กลุ่มญาติและนักท่องเที่ยวมาเยือนจังหวัดลำพูนเพิ่มขึ้นในอนาคต


นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานลำปาง นำเสนอแนวทางการดำเนินกิจกรรมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว ปี 2564 และการเปิดเทศกาลท่องเที่ยว จ.ลำพูน ททท. สำนักงานลำปาง เดินหน้ากระตุ้นการท่องเที่ยว “เยือนนครหัตถศิลป์ถิ่นลำพูน พลัส ลำปาง” : Lamphun Slow Travel ชูความโดดเด่นด้านศิลปะ หัตถกรรม และ การท่องเที่ยวด้วยรถรางและรถสามล้อ เพื่อให้จังหวัดลำพูนเป็น Destination ที่นักท่องเที่ยวมาแล้วต้องแวะ ชม ชิม ชอป แชะ และแชร์ โดยปี 2564 ททท.สำนักงานลำปางนำเสนอ 2 กลยุทธ์หลัก ประกอบด้วย กลยุทธ์กระตุ้นการเติบโตของนักท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างสมดุล และกลยุทธ์สร้างสรรค์ประสบการณ์ท่องเที่ยว โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว มีการบอกต่อประสบการณ์จากการเดินทางท่องเที่ยวและกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ อันจะนำไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ กระจายรายได้ให้กับชุมชนและคนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เริ่มจาก


Season of North: Nature & Adventure สัมผัส ดอก หมอก ฝน และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวคาราวานรถยนต์เชื่อมโยงลำปาง-ลำพูน-เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน และการนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวอินกรีน “เที่ยวหน้าฝนยลลำปางและลำพูน” เพื่อกระจายให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี อาทิ แพคเกจรถรางช้างม้าเวียงละกอน เส้นทางท่องเที่ยวเชิงผจญภัย (ผาหอบ – หล่มภูเชียว – เขื่อนกิ่วลม – แก่งก้อ)
แอ่วลำปางพลัสลำพูน ม่วนแต้หนา Enjoyed: Communities Art & Culture กับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงทางรถไฟ (เชียงใหม่-ลำปาง-ลำพูน) สัมผัสประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบ Slow Life สัมผัสวิวและใกล้ชิดธรรมชาติสองข้างทางก่อนจะมานั่งรถรางผ่อเมืองเล่าเรื่องบ่าเก่าของนครลำปางและนครหริภุญชัย
ส่งเสริมการท่องเที่ยววันธรรมดาลำปางและลำพูน สัมผัสวิถีถิ่น วิถีกิน วิถีเที่ยว ภายใต้ Concept “แอ่วม่วน กิ๋นลำ” ด้วยการนำอัตลักษณ์อาหารเด่น เมนูดัง อาทิ ไส้อั่ว เมนูเส้นอินลำปาง ยำไข่น้ำแร่ แกงฮังเลหม้อขางหลวง ก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ ก๋วยเตี๋ยวลำไย แกงฮังเลลำไย และเมนูอื่น ๆ ที่เมื่อมาแอ่วแล้วต้องมาลิ้มชิมรส


สัมผัสมุมมอง Community : กับโครงการเยือนนครหัตถศิลป์ถิ่นลำพูนพลัสลำปาง Play & Learn เพลินกับการท่องเที่ยวที่มีความหมายหลากหลาย บางคนเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ เที่ยวเพื่อการสร้างสรรค์ เที่ยวเพื่อการหาความหมาย ภายใต้ Concept  : Lamphun Slow Travel นั่งรถรางและรถสามล้อผ่อเมืองหละปูน และนำเสนอความโดดเด่นของงานด้านศิลปะและหัตถศิลป์ อาทิ การทอผ้ายกดอกลำพูน : จากคุ้มเจ้าถึงชาวบ้าน เป็นผ้าไหมชนิดพิเศษที่ทำขึ้นจากใยของตัวไหม มีคุณสมบัติคือ เหนียว คงทน ต้านทานแรงดึงได้สูง เนื้อผ้าไหมมีความหนาแน่น เป็นเงามันและมีประกายสวยงาม ไม่นำความร้อนทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกสบาย อีกทั้งยังมีศิลปินที่สืบศาสตร์สานศิลป์ อาทิ ศิลปินแห่งชาติอินสนธิ์ วงศ์สาม แห่งอุทยานธรรมะและหอศิลป์ หอศิลป์บ้านบัวแก้ว ของอาจารย์จรูญ บุญสวน ศิลปินอาวุโส เขียนภาพทิวทัศน์แนวอิมเพรสชั่นนิสม์ สีสันสดใส พิพิธภัณฑ์หอศิลป์ บ้านศิลปินประสงค์ ลือเมือง ศิลปินผู้สร้างผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย ซึ่งสะท้อนถึงเอกลักษณ์ท้องถิ่นล้านนา รวมไปถึงการแกะสลักไม้ เป็นต้น


ส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่ม Sport Lover ด้วย Golf & Sport for Health ด้วยการนำเสนอศักยภาพของสนามกอล์ฟในพื้นที่ที่สามารถเป็นจุดดึงดูดให้กลุ่มสนใจเฉพาะมาร่วมกิจกรรม ณ สนามกอล์ฟ กฟผ.แม่เมาะ สนามกอล์ฟในเครือกัซซัน (กัซซันขุนตาน, กัซซันเลกาซี่, กัซซันพานอรามา) สนามกอล์ฟอัลไพน์ สนามกอล์ฟหริภุญชัย สนามกอล์ฟอาทิตยา สุดยอดของความ Challenge ที่ ททท.สำนักงานลำปาง ต้องการให้มาลอง มาเล่น


ททท.สำนักงานลำปาง จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านก้าวเท้าออกจากห้องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ เสมือนกับว่าได้ออกมานอกกรอบ ออกเดินทางมาแบกเป้ ค้นหาตัวตนและค้นพบสิ่งใหม่ ๆ ทั้งผู้คน วิถี วัฒนธรรม ธรรมชาติ สภาพแวดล้อม ประสบการณ์ตรงทั้งแบบดี๊ดี และแบบไม่น่าจดจำปะปนกันไป จะทำให้รู้สึกว่าชีวิตนี้ มีชีวิตชีวาดีขึ้นเยอะ อาจจะเหนื่อย…แต่สิ่งที่ได้กลับมามันคุ้มค่าแน่นอน
กิจกรรมดี ๆ ไม่ได้มีแค่นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานลำปาง โทร. 0 5422 2214 รวมถึงติดตามความเคลื่อนไหวทาง Facebook Page: https://www.facebook.com/lampang.tourism และ www.tourismlampang-lamphun.com Instagram: https://www.instagram.com/tatlampang หรือ Twitter: https://twitter.com/TAT_Lampang


นภาพร ขัติยะ /เชียงใหม่