ร่วมคิดร่วมทำแก้ปัญหาประมง

ร่วมคิดร่วมทำแก้ปัญหาประมง

 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรี
นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น.

ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับผู้แทนสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และผู้แทนธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพื่อหารือถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง รวมทั้ง ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านการประมงตามข้อเรียกร้อง