กฟผ. โรงไฟฟ้าบางปะกง สานโครงการปลูกวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ ลงแขกเกี่ยวข้าว สืบสานประเพณี ตามวิถีชาวนาไทย

กฟผ. โรงไฟฟ้าบางปะกง สานโครงการปลูกวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ ลงแขกเกี่ยวข้าว สืบสานประเพณี ตามวิถีชาวนาไทย

 

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าบางปะกง ประธานคณะที่ปรึกษาโครงการศาสตร์พระราชาโรงไฟฟ้าบางปะกง เป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรม “ลงแขกเกี่ยวข้าว สืบสานประเพณี ตามวิถีชาวนาไทย” (ปลูกวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ) ณ แปลงนาสาธิต แหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา“ โรงไฟฟ้าบางปะกง


โดยนายสกน แก้วกุลศรี หัวหน้ากองโยธา ในฐานะประธานคณะทำงานฯเป็นผู้กล่าวรายงานผลดำเนินงานการพัฒนาพื้นที่ดินเสื่อมโทรมภายในโรงไฟฟ้าบางปะกง ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางศาสตร์พระราชา โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ และ ดำเนินการต่อยอดขยายผลประสบผลสำเร็จสามารถเปิดฐานเรียนรู้ สำหรับ เยาวชน และผู้สนใจเข้า เยี่ยมชม และร่วมทำกิจกรรม ประกอบด้วย ฐานเรียนรู้เรื่องดิน น้ำ และเกษตรกรรม ฐานเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ และเรียนรู้การสร้างมูลค่าจากขยะอินทรีย์ เป็นต้น


นายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าบางปะกง กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ โดยการพัฒนาฐานเรียนรู้การพัฒนาแหล่งเรียนรู้แห่งนี้ กฟผ. โรงไฟฟ้าบางปะกง ได้ดำเนินการตามความประสงค์ของโรงเรียน ชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน ที่ต้องการร่วมกัน สร้างห้องเรียนที่มีชีวิต “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง

โดยได้รับความร่วมมือจาก นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา เกษตรอำเภอบางปะกง ศูนย์ศิลปาชีพภาคกลาง กองพลทหารราบ ที่ ๑๑ ปราชญ์ชาวบ้าน สมาคมรักษ์สิ่งแวดล้อมฉะเชิงเทรา องค์กรสื่อมวลชน ภาคีเครือข่าย สถาบันการศึกษาต่างๆในพื้นที่ ได้ร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้ จนสามารถพัฒนาเป็นฐานเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ปลูกไม้ ๓ อย่างประโยชน์ ๔ อย่าง และ แหล่งเรียนรู้ทรัพยากรป่าชายเลนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) บริเวณ พื้นที่ กฟผ. หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาดิน


นางสมจิตร พันธุ์สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม กล่าวว่า มีความยินดีที่ได้ร่วมกับ กฟผ. โรงไฟฟ้าบางปะกง ภาคีเครือข่ายภาครัฐ และประชาสังคม พัฒนาพื้นที่แห่งนี้ โดยมุ่งมั่นการดำเนินงานตามแนวทางตามกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อสืบสานพระราชปณิธานและแนวพระราชดำริของรัชกาลที่ ๙ ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในพื้นที่ตำบลท่าข้ามให้เกิดขึ้นเป็นผลสำเร็จ


กิจกรรม “ลงแขกเกี่ยวข้าว สืบสานประเพณี ตามวิถีชาวนาไทย” นอกจากเป็นการสืบสานประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวเป็นประเพณีไทยที่แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจ ที่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สร้างความสมัครสมาน สามัคคี ทำให้กิจการงานสำเร็จลุล่วง อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ “บางปะกงโมเดล” ในการตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสร้างความยั่งยืนแก่ประเทศด้วยนวัตกรรม โดยส่งเสริมให้ชุมชนสร้างรากฐานการดำเนินดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง