อีอีซี เดินหน้าขับเคลื่อนการทำงานเชิงพื้นที่ จัดประชุมสร้างพลังการมีส่วนร่วมกลุ่มสตรี เป็นเครือข่ายเพิ่มความเข้าใจการใช้ประโยชน์ที่ดิน และร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมในอีอีซี

อีอีซี เดินหน้าขับเคลื่อนการทำงานเชิงพื้นที่ จัดประชุมสร้างพลังการมีส่วนร่วมกลุ่มสตรี เป็นเครือข่ายเพิ่มความเข้าใจการใช้ประโยชน์ที่ดิน และร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมในอีอีซี

 

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี เป็นประธานเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างและการมีส่วนร่วมของกลุ่มสตรีในการดูแลและเฝ้าระวังด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน อีอีซี เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายสตรีในพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด ได้แก่

จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง มีบทบาทสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอีอีซี รวมทั้งสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องต่อนโยบายของอีอีซี โดยให้กลุ่มพลังสตรีร่วมเป็นกระบอกเสียงและขยายเครือข่ายเผยแพร่ข้อมูล ในเรื่องแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น และร่วมกันเฝ้าระวังการใช้ที่ดิน ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อีอีซี


ทั้งนี้ กลุ่มสตรีที่เข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวน 180 คน อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ได้ทำการคัดเลือกมาจากพื้นที่อีอีซี จังหวัดละ 60 คน ประกอบด้วยสตรีในวัย 15 ปีขึ้นไป วัยทำงาน และวัยผู้ใหญ่ โดยถือเป็นต้นแบบการดำเนินงาน เพื่อเปิดโอกาสและสร้างความเท่าเทียมแก่กลุ่มสตรี ให้เกิดการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชนในพื้นที่อีอีซี ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป


สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ ครั้งนี้ ได้กำหนดระยะเวลา 3 วัน (ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2563) โดยจะมีการบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่กลุ่มสตรี อาทิ กระบวนการจัดทำแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย นางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการ ฯ สายงานพื้นที่และชุมชน สกพอ. ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนผังการใช้ประโยชน์ทีดิน อีอีซี และการใช้ประโยชน์ที่ดินตามข้อกำหนดและมาตรการที่เกี่ยวข้อง โดย สำนักผังประเทศ กรมโยธิการและผังเมือง การจัดทำผังเมืองรวม เป็นต้น